www.ccbank.bg

Речник на термините

Начало /

Акции
Дялови ценни книжа. Собственикът на акции е собственик на равна част от капитала на компания, чиито акции той притежава.

 

Акция на инвестиционно дружество
Капиталът на инвестиционното дружество е разделен на еднакви части – акции. Общият брой акции, умножен по стойността на една акция за определения ден, дава общата стойност на активите на инвестиционното дружество.

 

Доход
Печалбата от промяната в стойността на акциите на инвестиционното дружество за определен период от време. Доходът зависи от движението на пазарната цена на активите на инвестиционното дружество.

 

Емисионна цена
Цената, по която ИД ежедневно предлага за продажба своите акции. Емисионната стойност не може да е по-малка от номиналната стойност.

 

Инвестиционно дружество
Инвестиционното дружество е Акционерно дружество, чийто предмет на дейност е инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, и което действа на принципа на разпределение на риска.

 

Инвестиционен консултант
Изготвя анализи на български и чужди компании, подготвя и проучва състоянието на пазара и подготвя основата за решение.

 

Инвестиционен портфейл
Съвкупността от финансови инструменти, в които се инвестират паричните средства, набрани от продажбата на акциите на ИД.

 

Комисия по финансов надзор
Независим регулативен държавен орган, който контролира пазара на ценни книжа и участниците на него. Гарантира ефективното функциониране на капиталовия пазар и осигурява защита на интересите на инвеститорите.

 

Ликвидност
Възможността за бързо превръщане на непарични средства /напр. ценни книжа, депозити, застраховки/ в парична форма.

 

Номинална стойност
Цената, която е обозначена върху една ценна книга, монета или книжни пари. Номиналната стойност е неизменима.

 

Управляващо дружество
Управляващото дружество е акционерно дружество, получило разрешение при условията и по реда на ЗППЦК, чийто предмет на дейност е управление на дейността на инвестиционно дружество.

 

Фондова броса
Фондовата борса е акционерно дружество, което организира официален пазар на ценни книжа и осигурява на членовете си и на техните клиенти равен достъп до пазарната информация и равни условия за участие в търговията.

 

Централен Депозитар
Централен депозитар е националният регистър на притежателите на безналични Ценни книжа.