www.ccbank.bg

Инвестиционна политика

Инвестиционна политика /

КД Пеликан АД е балансиран тип инвестиционно дружество, инвестира 50% от паричните средства на своите акционери в акции и 50% в ценни книжа с фиксирана доходност /ДЦК, облигации, банкови депозити и други/.- До 50 на сто от активите ще бъдат инвестирани в ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар в Р България, както и на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина.
- До 50 на сто от активите ще се инвестират в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или БНБ, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от други държави, централни банки или международни организации;
- Най-малко 10 на сто от активите ще бъдат инвестирани в свръхликвидни инструменти - парични средства, безсрочни или със срок до 90 дни банкови влогове и ценни книжа с остатъчен срок до падежа не повече от 90 дни.

 

Номинална стойност на акцията на КД Пеликан АД е 10 лева.
КД Пеликан АД се управлява изключително в полза на неговите инвеститори

 

Портфолио

Видове активи
Относителен дял (%) спрямо размера на общите активи

 

 

 

 

                                           Видове активи

Относителен дял (%) спрямо размера на общите активи

Акции приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в България, както и на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина

До 50 на сто

Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или от БНБ, както и квалифицирани дългови ценни ккнижа, издадени или гарантирани от други държави, централни банки или международни организации

 

До 50 на сто

Ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки

 

До 50 на сто

Дългови ценни книжа, издадени от български общини, и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини

До 20 на сто

Корпоративни облигации на български емитенти, приети за търговия на регулиран пазар, както и чуждестранни ценни книжа с фиксирана доходност, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина

До 40 на сто

Ценни книжа, които не са приети за търговия на регулиран пазар, както и наскоро издадени ценни книжа, за които съществува задължение съгласно закона или условията на емисията да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок, не по-дълъг от една година от издаването им

До 40 на сто

Акции на други инвестиционни дружества, както и дялове на договорни фондове

До 30 на сто

Други допустими съгласно чл.195, ал.1 от ЗППЦК ценни книжа и инструменти на паричния пазар

До 10 на сто

Други допустими от закона ценни книжа и инструменти

До 10 на сто