www.ccbank.bg
Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Обобщена информация / Обобщена информация по чл. 64, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ за 2023 г.

Обобщена информация по чл. 64, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ 

за периода 01.01.2023-31.01.2023