www.ccbank.bg

Начало /

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО "СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД

www.selectam.bg

Управляващо дружество "Селект Асет мениджмънт" ЕАД стартира дейността си през 2003 г. под името УД  "КД Инвестмънтс". Дружеството е основано и регистрирано като ЕАД в съответствие с Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, лицензирано от Комисия за Финансов Надзор с Решение № 396-УД от 24.09.2003 г. и регистрирано в СГС по фирмено дело № 10921/2003 г. От началото на 2011 г. Селект Асет мениджмънт ЕАД е част от групата на „Сила Холдинг” АД.

УД "Селект Асет мениджмънт" ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на дялове на ДФ "Селект Баланс" АД, ДФ "Селект Регионал", ДФ "Селект Облигации" и ДФ "Селект Дивидент"  и по инвестиране на набраните средства в ценни книжа.

УД "Селект Асет мениджмънт" ЕАД води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността, грижи се за рекламната и маркетинговата дейност на дружеството и фондовете.