www.ccbank.bg

ДФ Селект Баланс /

ДФ "Селект Баланс" е активно управлявана балансирана инвестиционна схема, без да следва индекс, инвестираща във финансови инструменти, издадени предимно от български емитенти. ДФ "Селект Баланс" може да инвестира до 50% в акции, до 50% в инструменти с фиксирана доходност и до 10% в непублични емисии.

Договорният Фонд е обособено имущество за колективно инвестиране в горепосочените инструменти с оглед постигане на инвестиционните цели по-долу. Фондът е разделен на дялове, които постоянно издава (продава) на инвеститорите и изкупува обратно от тях.

Фондът не е юридическо лице. Той се организира и управлява от управляващо дружество "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД. 

Рисков профил: Умерен риск

Минимална инвестиционна сума: няма ограничение