www.ccbank.bg

ДФ Селект Баланс /

С решение на Комисията за финансов надзор от 21 ноември 2012 г., ИД "Селект Баланс" АД се преобразува, чрез промяна в правната форма в ДФ "Селект Баланс", организиран и управляван от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД.

Съветът на директорите на УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД и Съветът на директорите на ИД „Селект Баланс"АД оповестяват, че считано от 13.05.2013 г. до 30.06.2013 г. (включително) спират емитирането и обратното изкупуване на акции на ИД “Селект Баланс” АД, поради технически причини, свързани с процедурата по преобразуване на дружеството в Договорен фонд “Селект Баланс”.

Инвеститорите следва да се запознаят със следната актуализирана информация по чл.151 от ЗДКИСДПКИ.