www.ccbank.bg

Преобразуване на ИД / ИД "Селект Баланс" АД се преобразува в ДФ "Селект Баланс"

Уведомяваме Ви, че на 31.05.2013 г., с Акт за вписване № 20130531122219/31.05.2013 г., Агенция по вписванията, Търговски регистър вписа по партидата на ИД „Селект Баланс”, ЕИК 131285064 преобразуване чрез промяна на правната форма на ИД „Селект Баланс” АД в Договорен фонд „Селект Баланс”, организиран и управляван от УД „Селект Асет Мениджмънт” EАД.

Новата емисия ще бъде регистрирана в „Централен депозитар” АД, при което ще й бъде присвоен нов ISIN код и ще бъде възобновено емитирането и обратното изкупуване на дяловете от ДФ “Селект Баланс”.