www.ccbank.bg

Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост / ДФ Селект Облигации

Декларация на УД „Селект Асет Мениджмънт“ЕАД, че не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения върху факторите на устойчивост

Съгласно чл. 4, параграф 1, буква б от Регламента, УД не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, доколкото това е съобразно с Инвестиционните цели, стратегии и политики на ДФ „Селект Облигации“.

Причините за решението на Управляващото дружество към момента включват:

- Актуалното ниво на възможен достъп до качествена и достоверна информация на ниво емитенти;

- Липса на относима информация, разкривана от емитентите;

- Актуалното ниво на възможен достъп до консистентна публична информация за сравнително дълъг период от време от независими международно признати източници;

- Потенциалното ниво на необходимите разходи за използване на посочените по-горе пакети от данни спрямо мащаба на дейността на Дружеството;

- Необходимост от евентуално въвеждане на нови технологични решения в дейността на Дружеството с цел правилно прилагане на регулациите и потенциалните нови вътрешни политики и политики в тази връзка;

- Продължаващата процедура по разработването на единната европейска правна рамка във връзка с оповестяването на информация във връзка с устойчивостта за участниците на финансовите пазари.

Информация дали и кога УД възнамерява да започне да отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, като се позовава на показателите, изброени в таблица 1 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 на Комисията от 6 април 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят подробно съдържанието и начинът на представяне на информацията във връзка с принципа за ненанасяне на значителни вреди и се определят съдържанието, методиките и представянето на информация във връзка с показателите за устойчивост и неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, както и съдържанието и представянето на информация във връзка с рекламирането на екологични или социални характеристики и целите за устойчиви инвестиции в преддоговорни документи, уебсайтове и периодични доклади, доколкото това е съобразно с Инвестиционните цели, стратегии и политики на ДФ „Селект Облигации“:

УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД активно оценява потенциалните предимства и недостатъци при имплементирането на нови техники в процеса си на вземане на инвестиционни решения за Фонда, като цели подсигуряване максимална защита на интересите на инвеститорите.

Позовавайки се на своята ангажираност, след отпадането на посочените по-горе причини, и след отчитане на бъдещите ползи и разходи във връзка с потенциалната промяна, действайки с цел максимална защита интересите на инвеститорите в ДФ, УД ще се стреми да започне да отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, доколкото това е съобразно с Инвестиционните цели, стратегии и политики на ДФ „Селект Облигации“.

УД ще подсигури непосредствено оповестяване на потенциалните промени в текущата информация по Регламента на своята интернет страница – www.selectam.bg, както и ще предостави ясно обяснение на потенциалните промени в съответствие с чл. 12 от Регламента.

Политиката за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения на ДФ „Селект Облигации“ е достъпна на интернет страницата на УД – www.selectam.bg.

Актуализирано и публикувано на 18.06.2024 г.