www.ccbank.bg

Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост / УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

Декларация на финансовите консултанти, че в своите инвестиционни консултации не отчитат неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Съгласно чл. 4, параграф 1, буква б от Регламента, УД не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, доколкото това е съобразно със спецификите на всеки финансов инструмент, за който би изготвило инвестиционна консултация, както и с приложимите политики и процедури на УД.

Причините за решението на Управляващото дружество към момента включват:

- Актуалното ниво на възможен достъп до качествена и достоверна информация на ниво емитенти;

- Липса на относима информация, разкривана от емитентите;

- Актуалното ниво на възможен достъп до консистентна публична информация за сравнително дълъг период от време от независими международно признати източници;

- Потенциалното ниво на необходимите разходи за използване на посочените по-горе пакети от данни спрямо мащаба на дейността на Дружеството;

- Необходимост от евентуално въвеждане на нови технологични решения в дейността на Дружеството с цел правилно прилагане на регулациите и потенциалните нови вътрешни политики и политики в тази връзка;

- Продължаващата процедура по разработването на единната европейска правна рамка във връзка с оповестяването на информация във връзка с устойчивостта за участниците на финансовите пазари.

Съгласно чл. 7, параграф 2 от Регламента, посочената по-горе информация се оповестява от УД, в съответствие с чл. 24, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС, своевременно и достатъчно време преди предоставянето на инвестиционната консултация относнофинансови инструменти на съответния Възложител по ясен и подходящ начин.

Информация дали и кога УД възнамерява да започне да отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, като се позовава на показателите, изброени в таблица 1 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 на Комисията от 6 април 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят подробно съдържанието и начинът на представяне на информацията във връзка с принципа за ненанасяне на значителни вреди и се определят съдържанието, методиките и представянето на информация във връзка с показателите за устойчивост и неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, както и съдържанието и представянето на информация във връзка с рекламирането на екологични или социални характеристики и целите за устойчиви инвестиции в преддоговорни документи, уебсайтове и периодични доклади, доколкото това е съобразно със спецификите на всеки финансов инструмент, за който би изготвило инвестиционна консултация, както и с приложимите политики и процедури на УД:

УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД активно оценява потенциалните предимства и недостатъци при имплементирането на нови техники при изготвяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти, като цели подсигуряване максимална защита на интересите на Клиентите.

Позовавайки се на своята ангажираност, след отпадането на посочените по-горе причини, и след отчитане на бъдещите ползи и разходи във връзка с потенциалната промяна, действайки с цел максимална защита интересите на своите Клиенти, УД ще се стреми да започне да отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, със спецификите на всеки финансов инструмент, за който би изготвило инвестиционна консултация, както и с приложимите политики и процедури на УД.

УД ще подсигури непосредствено оповестяване на потенциалните промени в текущата информация по Регламента на своята интернет страница – www.selectam.bg, както и ще предостави ясно обяснение на потенциалните промени в съответствие с чл. 12 от Регламента.

Актуализирано и публикувано на 18.06.2024 г.