www.ccbank.bg

ДФ Селект Баланс /

ДФ "Селект Баланс" е балансирана колективна инвестиционна схема, инвестираща във финансови инструменти, издадени предимно от български емитенти. ДФ "Селект Баланс" може да инвестира до 50% в акции, до 50% в инструменти с фиксирана доходност и до 10% в непублични емисии.

Договорният Фонд е обособено имущество за колективно инвестиране в горепосочените инструменти с оглед постигане на инвестиционните цели по-долу. Фондът е разделен на дялове, които постоянно издава (продава) на инвеститорите и изкупува обратно от тях.

Фондът не е юридическо лице. Той се организира и управлява от управляващо дружество "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД.

Номинална стойност на един дял на ДФ "Селект Баланс"  е 10 лева.

УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД управлява дейността по изчисляването на нетната стойност на активите, както и емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ "Селект Баланс" АД.

Рисков профил: Умерен риск

Минимална инвестиционна сума: Левовата равностойност на един дял на ДФ "Селект Баланс"