www.ccbank.bg

Начало /

Тук ще намерите отговори на някои често задавани въпроси.

 

1. Кой може да инвестира в ДФ "Селект Баланс", ДФ "Селект Регионал", ДФ "Селект Облигации" и ДФ "Селект Дивидент"?

Физически лица и юридически лица /като с активите на ю.л. се разпореждат неговите законни представители/.Местни лица и чуждестранни лица.

 

2. Къде се публикуват текущите стойности на дяловете на ДФ "Селект Баланс", ДФ "Селект Регионал", ДФ "Селект Облигации" и ДФ "Селект Дивидент"?

Интернет страницата на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД: www.selectam.bg, както и на интернет страница www.investor.bg.  
В централния офис на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД – гр.София, бул. България 58, вх. С, ет. 7, офис 24.

 

3. Може ли да се внесат пари в брой директно в офиса на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД, ако искаме да закупим дялове на ДФ "Селект Баланс", ДФ "Селект Регионал", ДФ "Селект Облигации" и ДФ "Селект Дивидент"? 

Не, не може. Парите се внасят само по банков път по посочените в проспектите сметки на ДФ "Селект Баланс", ДФ "Селект Регионал", ДФ "Селект Облигации" и ДФ "Селект Дивидент".

 

4. Възможно ли е  договорният фонд да фалира?

Теоретично да, би могъл да фалира, ако всички компании от неговия портфейл фалират по едно и също време.
Стойността на  дяловете на договорните фондове е в пряка зависимост от стойността на ценните книжа, в които инвестират. Също така всяка една ценна книга от портфейла оказва влияние върху стойността на дяловете на договорните фондове и то пропорционално на присъствието си в портфейла.

 

5. Кой гарантира средствата на инвеститорите?

Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.Сигурността се постига чрез:
 - спазване на всички закони и наредби; 
 - диверсификация на инвестициите на договорните фондове - инвестиране в различни ценни книжа; 
 - контрол от страна на Комисията за финансов надзор, Банката депозитар и Независимия одитор.

 

6. Възможно ли е стойността на инвестицията да се понижи и по този начин сумата, получена от обратното изкупуване, да бъде по – ниска от тази при покупката?

Възможно е. Стойността на акциите в някои периоди нараства, а в други пада – в зависимост от цената на ценните книжа, образуващи портфейла на договорния фонд. Диверсификацията на инвестициите и дългосрочността са основните правила при инвестирането в договорните фондове. По този начин се осигурява смекчаване на негативните пазарни тенденции и в дългосрочен план може да се постигне добър положителен доход.

 

7. Може ли от постигната през изминалите периоди печалба да се направи извод каква ще бъде тя през следващите периоди?

Стойността на дяловете на договорните фондове и печалбата от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на  договорния фонд.

 

8. Какви такси плаща инвеститорът?

При покупка на дялове от ДФ "Селект Баланс" – инвеститорът заплаща разходите за емитирането на дялове, които са в размер на 1% от нетната стойност на активите и са включени в емисионната им стойност.

При покупка на дялове на ДФ "Селект Регионал" - инвеститорът заплаща разходите за емитирането на дялове, които са в размер на 2% от нетната стойност на активите при суми под 100 000 лева и 1% от нетната стойност на активите при суми над 100 000 лева и са включени в емисионната им стойност.

При покупка на дялове на ДФ "Селект Облигации" - инвеститорът заплаща разходите за емитирането на дялове, които са в размер на 0,35% от нетната стойност на активите при суми под 100 000 лева и 0,20% от нетната стойност на активите при суми над 100 000 лева и са включени в емисионната им стойност.

При покупка на дялове на ДФ "Селект Дивидент" - инвеститорът заплаща разходите за емитирането на дялове, които са в размер на 1% от нетната стойност на активите при суми под 100 000 лева и 0,50% от нетната стойност на активите при суми над 100 000 лева и са включени в емисионната им стойност.

Считано от 21 Май 2013 г. до 31 Декември 2013 г. включително, е удължен промоционалния период, в който инвеститорите ще могат да закупуват дялове на ДФ „Селект Дивидент“ без разходи за емитиране, по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.

При обратно изкупуване на акции от инвестиционното дружество или дялове на договорните фондове разходите са 0%.

Комисионна за управление - 3,5 % от средната годишна нетна стойност на активите на  ДФ "Селект Баланс" и ДФ "Селект Регионал"  - това е такса, която Управляващото дружество начислява в течение на цялата година при всяко едно изчисляване на стойността на капитала на  договорните фондове. По този начин комисионната за управление се включва във всяка стойност на  дяла.

Комисионната за управление на ДФ "Селект Облигации" е 1 %.

Комисионната за управление на ДФ "Селект Дивидент" е 1,5 %.

 

9. Каква е разликата между емисионна стойност и цена на обратно изкупуване?

Емисионната стойност е цената, на която Управляващото дружество "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД предлага за продажба дяловете на ДФ "Селект Баланс", ДФ "Селект Регионал", ДФ "Селект Облигации" и ДФ "Селект Дивидент".
Цена на обратно изкупуване е цената, на която Управляващото дружеството "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД купува дяловете на ДФ "Селект Баланс", ДФ "Селект Регионал", ДФ "Селект Облигации" и ДФ "Селект Дивидент". 

 

Ако не намерите отговор на вашите въпроси пишете за обратна връзка