www.ccbank.bg

ДФ Селект Дивидент /

ДФ "Селект Дивидент" е активно управлявана рискова инвестиционна схема, без да следва индекс, за инвестиране преимуществено в акции, допуснати до или търгувани на регулирани пазари в чужбина, акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност. Фондът е с глобален фокус и не се ограничава по географски или секторен принцип. Теглата на различните региони, сектори и компании във фонда подлежат на промяна по усмотрение. Фондът ще инвестира предимно в акции на компании с големи пазарни капитализации и дивидентни доходности над средните за съответния пазар. Потенциални инвестиции за фонда са компании с пазарна капитализация над 500 млн. долара, които през последните пет години са реализирали печалба и са изплащали дивидент. Представянето на фонда се измерва спрямо вътрешно конструиран бенчмарк.

Договорният Фонд е обособено имущество за колективно инвестиране в горепосочените инструменти с оглед постигане на инвестиционните цели по-долу. Фондът е разделен на дялове, които постоянно издава (продава) на инвеститорите и изкупува обратно от тях.

Фондът не е юридическо лице. Той се организира и управлява от управляващо дружество "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД.

Рисков профил: Умерен до висок риск

Минимална инвестиционна сума:  Няма ограничение