www.ccbank.bg

ДФ Селект Дивидент /

"Селект Дивидент" е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). Фондът представлява активно управлявана рискова инвестиционна схема от отворен тип, без да следва индекс, за преимуществено инвестиране в акции, допуснати до или търгувани на регулирани пазари в чужбина, акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

Инвестиционни цели

Основни инвестиционни цели на ДФ "Селект Дивидент" са:

• нарастване стойността на инвестициите в дялове на Фонда посредством реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен до висок риск;

• осигуряване ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове във Фонда.

Инвестиционна стратегия и политика

Инвестиционната стратегия на ДФ "Селект Дивидент" предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от финансови инструменти и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на ДФ "Селект Дивидент", Управляващото Дружество ще инвестира набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни акции, допуснати до или търгувани на регулирани пазари в чужбина, акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

При нормални обстоятелства, фондът възнамерява да инвестира основно в акции, допуснати до или търгувани на регулираните пазари в развитите държави. Теглата на различните региони, сектори и компании във фонда подлежат на промяна по усмотрение. Фондът ще инвестира предимно в акции на компании с големи пазарни капитализации и дивидентни доходности над средните за съответния пазар. Потенциални инвестиции за фонда са компании с пазарна капитализация над 500 млн. долара, които през последните пет години са реализирали печалба и са изплащали дивидент.  Приходите от дивиденти се реинвестират. В по-малка степен Фондът ще инвестира в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми и в дългови ценни книжа, ДЦК и в други инструменти с фиксирана доходност, вкл. банкови депозити. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

 

Видове активи

Относителен дял (%) спрямо размера на общите активи

Акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България или в друга държава членка

До 90 на сто

Акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции, допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списък, одобрен от КФН по предложение на Заместник-председателя, или предвиден в Правилата на фонда

До 90 на сто

Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от КФН по предложение на Заместник-председателя, или предвиден в Правилата на фонда

До 40 на сто

Акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми, получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО

До 10 на сто

Наскоро издадени  прехвърляеми ценни книжа, ако условията на емисията включват поемане на задължение да се иска допускане и да бъдат допуснати в срок не по-дълъг от една година от издаването им за търговия на “Българска фондова борса” АД или на друг официален пазар на фондова борса или друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, който е включен в списък, одобрен от КФН по предложение на Заместник-председателя, или предвиден в Правилата на фонда

До 10 на сто

Влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца; кредитните институции в трета държава трябва да спазват правила и да са обект на надзор, които КФН по предложение на Заместник-председателят смята за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз

До 40 на сто

Деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на тях инструменти, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане, допуснати до търговия или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в Република България или в държава членка, както и допуснати до търговия на  официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, съгласно списък, одобрен от КФН по предложение на Заместник-председателя, или предвиден в Правилата на фонда, и/или деривативни финансови инструменти, търгувани на извънборсови пазари, отговарящи на условията по чл. 38, ал. 1, т. 8 ЗДКИСДПКИ

До 10 на сто