www.ccbank.bg

ДФ Селект Дивидент /

ДФ „Селект Дивидент“ е рискова инвестиционна схема, инвестираща във финансови инструменти, издадени предимно от емитенти от САЩ, Западна и Централна Европа, Обединеното Кралство, Канада, Австралия, Япония и др. Фондът инвестира привлечените средства от емитиране на дялове предимно в акции на компании с големи пазарни капитализации и дивидентни доходности над средните за съответния пазар. Потенциални инвестиции за ДФ „Селект Дивидент“ са компании с пазарна капитализация над 500 млн. долара, които през последните пет години са реализирали печалба и са изплащали дивидент. Фондът може да инвестира до 90% в акции.

ДФ „Селект Дивидент“ подходящ за инвеститори, които желаят да инвестират в диверсифициран портфейл, структуриран преимуществено от акции на дружества, търгувани на развитите пазари, работещи в различни сектори на икономиката, при поемане на значителен риск за сметка на възможността за постигане на висока доходност в средно и дългосрочен план.

Основното предимство на Фонда е постоянната дивидентната доходност от акциите, в които той инвестира.

Съгласно решение на СД на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД от 21.12.2021 г., за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. не се начислява такса за записване (разходите за емитиране на дялове от ДФ са нулеви).


Предимствата при инвестирането в договорни фондове се изразяват в:

- Професионалното управление на инвестициите – договорните фондове се управляват от специалисти на базата на задълбочени пазарни анализи, което спестява време и усилия на инвеститорите да следят финансовия свят;

- Ликвидност и сигурност – договорните фондове са с различен инвестиционен хоризонт. При инвеститори, които желаят да поемат по-голям риск, този период е по-дълъг. Консервативните фондове са продукти за инвеститори, които желаят нисък риск и доходност в краткосрочен план;

- Разпределение на риска – чрез диверсификацията се намалява несистематичният риск при инвестирането. С увеличението на активите на даден фонд се постига по-ефективна диверсификация. По този начин, даден финансов инструмент, в който е инвестирано, не може да се отрази значително върху общата доходност на фонда, тъй като загубата от него се компенсира от положителните резултати на останалите инструменти в портфейла;

- Спестяване на разходи – размерът на разходите, свързани с търговията с финансови инструменти, зависи от обема на търгуваните финансови инструменти. Когато се сключват сделки на по-висока стойност, транзакционните разходи по тях са по-ниски.  По този начин, общите разходи за сметка на инвеститор във фонд като цяло са по-ниски, отколкото при самостоятелна търговия с ценни книжа;

- Данъчни облекчения - Доходите от сделки с дялове на Фонда (реализираната капиталова печалба) не се облага с данък печалба, когато получател на дохода са местни физически лица или физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз или в друга държава – членка на Европейското икономическо пространство;

- Прозрачност – Управляващото дружество ежедневно публикува информация за стойността на дяловете на договорните фондове в www.baud.bg, www.investor.bg и интернет страницата на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД -  www.selectam.bg. Постоянна информация за дейността на Фонда се предоставя на контролиращите органи: Комисията за финансов надзор и Депозитаря на договорния фонд.