www.ccbank.bg

Кариери / Студентски практики 2016/2017

logo_praktiki_2016_2017

През ноември 2016 г. част от екипа на „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД се включи в инициативата „Студентски практики“. Тя е по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основна цел на проекта е да бъде повишена практическата насоченост на висшето образование и гъвкавостта на завършващите висше образование спрямо динамиката на пазара на труда, чрез засилване на връзката между образование и практика. Всяко практическо обучение е с продължителност от 240 астрономически часа в рамките на не повече от 6 месеца, като се провежда под наблюдението на академичен наставник.

След голям интерес на множество студенти към проекта, бяха избрани трима практиканти. Инициативата протече през периода ноември 2016 г. – март 2017 г.

По време на програмата представителите на „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, в ролята на ментори, проведоха успешно практическо обучение на стажантите, като ги запознаха с професията финансов анализатор. Те успяха да приложат наученото от университета на практика, работейки с действащи публични компании от България. Също така, младежите бяха въведени в спецификата на дейността на управляващите дружества и договорните фондове в България. По време на стажа студентите изготвиха индивидуални финансови анализи, които представиха пред екипа на  УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

В инициативата участваха следните студенти:

М. И. – Финанси, бакалавър - четвърти курс, Университет за национално и световно стопанство, София

Р. М. – Финанси и счетоводство с преподаване на английски език, бакалавър – трети курс, Университет за национално и световно стопанство, София

А. М. – Финанси, бакалавър - трети курс, Университет за национално и световно стопанство, София

 

След демонстрираните добри резултати по време на практиката, пожелаваме на стажантите успешен старт и развитие в личен и професионален план!