www.ccbank.bg

ДФ Селект Регионал /

Селект Регионал е активно управлявана рискова инвестиционна схема, без да следва индекс, за инвестиране преимуществено в български акции и в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, и в по-малка степен в дългови ценни книжа (облигации и ДЦК) и в инструменти на паричния пазар (краткосрочни ДЦК, банкови депозити и др.). Колективната инвестиционна схема "Селект Регионал" може да инвестира до 90% в акции и до 10% в непублични емисии. Представянето на фонда се измерва спрямо вътрешно конструиран бенчмарк.

Договорният Фонд е обособено имущество за колективно инвестиране в горепосочените инструменти с оглед постигане на инвестиционните цели по-долу. Фондът е разделен на дялове, които постоянно издава (продава) на инвеститорите и изкупува обратно от тях.

Фондът не е юридическо лице. Той се организира и управлява от управляващо дружество "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД.

Рисков профил: Умерен до висок риск

Минимална инвестиционна сума:  Няма ограничение