www.ccbank.bg

ДФ Селект Регионал /

Селект Регионал е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). Фондът представлява активно управлявана рискова инвестиционна схема от отворен тип, без да следва индекс, за инвестиране преимуществено в български акции, в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

Инвестиционни цели

Основни инвестиционни цели на Селект Регионал са:

• нарастване стойността на инвестициите в дялове на Фонда посредством реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен до висок риск;
• осигуряване ликвидност на инвестициите в дялове на Фонда.

Инвестиционна стратегия и политика

Инвестиционната стратегия на Селект Регионал предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на Селект Регионал, Управляващото Дружество ще инвестира набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни български и чуждестранни акции, и в по-малка степен в дългови ценни книжа.

При нормални обстоятелства, Селект Регионал възнамерява да инвестира основно в български акции. При промяна в пазарната конюнктура Договорният фонд ще инвестира и в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на регулиран пазар. В по-малка степен Фондът ще инвестира в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми и в дългови ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК, и в други инструменти с фиксирана доходност, вкл. банкови депозити. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

 

Видове активи

Относителен дял (%) спрямо размера на общите активи

Акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България или в друга държава членка

 

До 90 на сто

Акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции, допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списък, одобрен от КФН по предложение на Заместник-председателя, или е предвиден в Правилата на Фонда

 

До 50 на сто

Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от КФН по предложение на Заместник-председателя, или е предвиден в Правилата на Фонда

До 60 на сто

Ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български или чуждестранни банки, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в Република България или в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от КФН по предложение на Заместник-председателя, или е предвиден в Правилата на Фонда

 

До 40 на сто

Прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от регионални или местни органи на Република България, на държава членка или на трета държава, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от КФН по предложение на Заместник-председателя, или е предвиден в Правилата на Фонда

До 20 на сто

Корпоративни облигации (извън книжата по т. 4), други дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България

До 40 на сто

Дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от КФН по предложение на Заместник-председателя, или е предвиден в
Правилата на Фонда

 

До 20 на сто

Наскоро издадени прехвърляеми ценни книжа, ако условията на емисията включват поемане на задължение да се иска допускане и да бъдат допуснати в срок не по-дълъг от една година от издаването им за търговия на “Българска фондова борса” АД или на друг официален пазар на фондова борса или друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, който е включен в списък, одобрен от КФН по предложение на Заместник-председателя, или е предвиден в Правилата на Фонда

До 10 на сто

Акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми, получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 85/611/ЕИО на Съвета и/или на други колективни инвестиционни схеми по смисъла на § 1, т. 10 от ДР на ЗДКИСДПКИ, със седалище в България, в друга държава членка или в трета държава, отговарящи на изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 5, б. “а” ЗДКИСДПКИ, при условие, че съгласно уставите и правилата на тези колективни инвестиционни схеми те могат да инвестират общо не повече от 10 на сто от активите си в други колективни инвестиционни схеми

До 10 на сто

Влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца; кредитните институции в трета държава трябва да спазват правила и да са обект на надзор, които КФН по предложение на Заместник-председателят смята за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз

До 40 на сто

Деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на тях инструменти, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане, допуснати до търговия или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в Република България или в държава членка, както и допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, съгласно списък, одобрен от КФН по предложение на Заместник-председателя, или предвиден в правилата на Фонда, и/или деривативни финансови инструменти, търгувани на извънборсови пазари, отговарящи на условията по чл. 38, ал. 1, т. 8 ЗДКИСДПКИ До 10 на сто 

Други допустими съгласно чл. 38, ал. 1 ЗДКИСДПКИ ценни книжа и инструменти на паричния пазар 

До 10 на сто

Други допустими от закона ценни книжа и инструменти на паричния пазар, извън посочените в т. 1-12, включително такива, които не са допуснати до и/или търгувани на регулиран пазар, както и финансови индекси, лихвени проценти, валута и валутни курсове, доколкото е разрешено от закона

До 10 на сто