www.ccbank.bg

ДФ Селект Регионал / Резюме на правата на притежателите на дялове

Дяловете на Договорния Фонд са безналични финансови инструменти, регистрирани по сметки в Централен депозитар. Всички дялове дават посочените по-долу права:

∙ Право на обратно изкупуване. Това е специално право, характерно за дяловете на договорните фондове. Всеки притежател на дялове от „Селект Регионал“ по всяко време, в рамките на работните дни и време, има право да иска дяловете му да бъдат изкупени обратно от Договорния Фонд при условията, предвидени в Правилата на Фонда и Проспекта, освен когато обратното изкупуване е спряно в предвидените в закона, в Правилата на Фонда и в този Проспект случаи. Искането за обратно изкупуване може да се отнася за част или за всички притежавани от инвеститора цели или частични дялове. Всеки инвеститор има право да поиска обратно изкупуване на дяловете си по време на процедурата по замяна на управляващо дружество, без да дължи по-високи такси и без други допълнителни разходи с изключение на разходите за обратно изкупуване.

∙ Право на информация. Всеки инвеститор има право на информация, съдържаща се в Проспекта, Документа с ключова информация за инвеститорите и периодичните отчети на Договорния Фонд, както и на друга публична информация относно Фонда. Управляващото Дружество оповестява информация за Договорния Фонд съгласно изискванията на закона, включително последния публикуван годишен и последният изготвен междинен финансов отчет на Фонда и предоставя уведомления относно всяка съотносима информация, подлежаща на оповестяване за ДФ. Управляващото Дружество предоставя безплатно, при поискване от инвеститорите записващи дялове, горепосочените отчети и информация във всички офиси (“гишета”) на Управляващото Дружество, където се извършва продажбата/обратното изкупуване на дяловете, както и ги оповестява чрез Интернет страницата на Управляващото Дружество.

∙ Право на ликвидационен дял. Прекратяване на Фонда. Всеки инвеститор има право на част от имуществото на Фонда при неговата ликвидация, съответна на притежаваните от него дялове. Това право е условно - то възниква и може да бъде упражнено само в случай, че (и доколкото) при ликвидацията на Фонда, след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори, е останало имущество за разпределяне между притежателите на дялове и до размера на това имущество.

∙ Право на подаване на жалба. Всеки инвеститор има право да подава жалби без да заплаща такса. Информация относно Политиката на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД за разглеждане на жалби, подадени от инвеститорите в управляваните от УД колективни инвестиционни схеми, на клиентите, чиито портфейли УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД управлява без специални нареждания от клиента и на клиентите, които са получатели на инвестиционни консултации относно финансови инструменти е налична на електронната страница на Управляващото дружество: www.selectam.bg.

 

Посочените права могат да бъдат определени като облигационни права. Дяловете не дават на притежателите си вещни права върху имуществото на съответния фонд, включително и върху финансовите инструменти в неговия портфейл. Дяловете не дават право на глас на притежателите си, тъй като договорните фондове са неперсонифицирано обособено имущество и няма дружествени органи, в това число общо събрание или друг подобен орган. Договорният фонд не разпределя доход между притежателите на дялове.

Подробна информация за характеристиките на дяловете на Договорния фонд може да откриете в Проспекта и Документа с ключова информация на Фонда, достъпни безплатно на български език на www.selectam.bg