www.ccbank.bg

ДФ Селект Облигации /

Селект Облигации  е активно управлявана консервативна инвестиционна схема, без да следва индекс, за инвестиране преимуществено в дългови ценни книжа (ипотечни и корпоративни облигации, ДЦК, общински облигации и др.). Договорният Фонд може да инвестира и в инструменти на паричния пазар (краткосрочни ДЦК, банкови депозити и др.), в акции, както и в чуждестранни дългови ценни книжа и чуждестранни акции. Колективната инвестиционна схема "Селект Облигации" може да инвестира до 95% от активите в инструменти с фиксирана доходност, до 20% в акции и до 10% в непублични емисии.

Договорният Фонд е обособено имущество за колективно инвестиране в горепосочените инструменти с оглед постигане на инвестиционните цели по-долу. Фондът е разделен на дялове, които постоянно се издава (продава) на инвеститорите и изкупува обратно от тях.

Фондът не е юридическо лице. Той се организира и управлява от управляващо дружество "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД.

Рисков профил: Нисък риск

Минимална инвестиционна сума: Няма ограничение