www.ccbank.bg

ДФ Селект Облигации /

Селект Облигации  е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). Фондът представлява активно управлявана консервативна инвестиционна схема от отворен тип, без да следва индекс, за инвестиране преимуществено в български дългови ценни книжа (ипотечни и корпоративни облигации, общински облигации, ДЦК), както и в инструменти на паричния пазар (краткосрочни ДЦК, банкови депозити и др.). Договорният Фонд може да инвестира и в чуждестранни дългови ценни книжа, отговарящи на определени условия. Договорният Фонд може да инвестира по изключение в акции.

Инвестиционни цели

Основни инвестиционни цели на Селект Облигации са:
• запазване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове във Фонда;
• осигуряване на максимална ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове;
• нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове посредством реализиране на максималния възможен доход от Фонда при поемане на минимален риск.

Основната цел на Фонда е запазването на инвестициите и осигуряването ръст в дългосрочен план, като същевременно се търси максимално намаляване на риска за инвеститора чрез диверсифициране и други техники за управление на риска. По този начин ще се предостави възможност на инвеститорите да се възползват от благоприятните условия за реализиране на доходност при ограничени нива на риск.

Инвестиционна стратегия и политика

Инвестиционната стратегия на Селект Облигации предвижда реализирането на текущи доходи от дългови ценни книжа и инструменти, както и активно управление на неговия портфейл от ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на Селект Облигации, Управляващото Дружество ще инвестира набраните средства на Фонда преимуществено във висококачествени дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

При нормални обстоятелства, Селект Облигации  възнамерява да инвестира само в български и чуждестранни дългови ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК, и в други инструменти с фиксирана доходност, вкл. банкови депозити. По изключение, когато е налице възможност за реализиране на висока доходност, без това да води до промяна в рисковия профил на Фонда, ще се извършват и отделни инвестиции в дялови ценни книжа – предимно акции на инвестиционни дружества и дялове на други договорни фондове, които също инвестират изключително или преимуществено в дългови ценни книжа. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

Видове активи

Относителен дял (%) спрямо размера на общите активи

Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от КФН по предложение на Заместник-председателя, или е предвиден в Правилата на Фонда

До 95 на сто

Ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от банки, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в Република България

До 80 на сто

Дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени от банки, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от КФН по предложение на Заместник-председателя, или е предвиден в Правилата на Фонда

До 40 на сто

Прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от регионални или местни органи на Република България, на държава членка или на трета държава, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България

До 60 на сто

Прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от регионални или местни органи на Република България, на държава членка или на трета държава, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от КФН по предложение на Заместник-председателя, или е предвиден в Правилата на Фонда

До 30 на сто

Корпоративни облигации на български емитенти, извън книжата по т. 2, други дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в
България

До 80 на сто

Ценни книжа с фиксирана доходност и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от КФН по предложение на Заместник-председателя, или е предвиден в Правилата на Фонда

До 50 на сто

Акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми, получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 85/611/ЕИО на Съвета и/или на други колективни инвестиционни схеми по смисъла на § 1, т. 10 от ДР на ЗДКИСДПКИ, със седалище в България, в друга държава членка или в трета държава, отговарящи на изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 5, б. “а” ЗДКИСДПКИ, при условие, че съгласно уставите и правилата на тези колективни инвестиционни схеми те могат да инвестират общо не повече от 10 на сто от активите си в други колективни инвестиционни схеми

До 10 на сто

Акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в Република България или в друга държава членка, както и допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списък, одобрен от КФН по предложение на Заместник-председателя, или е предвиден в Правилата на Фонда

До 20 на сто

Наскоро издадени прехвърляеми ценни книжа, ако условията на емисията включват поемане на задължение да се иска допускане и да бъдат допуснати в срок не по-дълъг от една година от издаването им за търговия на “Българска фондова борса” АД или на друг официален пазар на фондова борса или друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, който е включен в списък, одобрен от КФН по предложение на Заместник-председателя, или е предвиден в Правилата на Фонда

До 10 на сто

Влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца; кредитните институции в трета държава трябва да спазват правила и да са обект на надзор, които КФН по предложение на Заместник-председателят смята за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз

До 40 на сто

Деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на тях инструменти, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане,допуснати до търговия или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в Република България или в държава членка, както и допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, съгласно списък, одобрен от КФН по предложение на Заместник-председателя или предвиден в правилата на Фонда, и/или деривативни финансови инструменти, търгувани на извънборсови пазари, отговарящи на условията по чл. 38, ал. 1, т. 8 ЗДКИСДПКИ

До 10 на сто

Други допустими съгласно чл. 38, ал. 1 ЗДКИСДПКИ ценни книжа и инструменти на паричния пазар

До 10 на сто

Други допустими от закона ценни книжа и инструменти на паричния пазар, извън посочените в т. 1 - 13, включително такива, които не са допуснати до и/или търгувани на регулиран пазар, както и финансови индекси, лихвени проценти, валута и валутни курсове, доколкото е разрешено от закона

До 10 на сто