www.ccbank.bg

ДФ Селект Регионал /

Селект Регионал е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в български акции и в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, и в по-малка степен в дългови ценни книжа (облигации и ДЦК) и в инструменти на паричния пазар (краткосрочни ДЦК, банкови депозити и др.).

Договорният Фонд е обособено имущество за колективно инвестиране в горепосочените инструменти с оглед постигане на инвестиционните цели по-долу. Фондът е разделен на дялове, които постоянно издава (продава) на инвеститорите и изкупува обратно от тях.

Фондът не е юридическо лице. Той се организира и управлява от управляващо дружество "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД.

Рисков профил: Висок риск

Минимална инвестиционна сума:  Няма ограничение