www.ccbank.bg

ДФ Селект Регионал /

Селект Регионал е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал.2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране(ЗДКИСДПКИ). Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в български акции, в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.Инвестиционни цели

 

Основни инвестиционни цели на Селект Регионал са:

 

• нарастване стойността на инвестициите в дялове на Фонда посредством реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен до висок риск;


• осигуряване ликвидност на инвестициите в дялове на Фонда.

 

Инвестиционна стратегия и политика

 

 

Инвестиционната стратегия на Селект Регионал предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от ценни книжа и парични средства.

 

С оглед постигане на инвестиционните цели на Селект Регионал, Управляващото Дружество ще инвестира набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни български и чуждестранни акции, и в по-малка степен в дългови ценни книжа.

 

При нормални обстоятелства, Селект Регионал възнамерява да инвестира основно в български акции. При промяна в пазарната конюнктура Договорният фонд ще инвестира и в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на регулиран пазар. В по-малка степен Фондът ще инвестира в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми и в дългови ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК, и в други инструменти с фиксирана доходност, вкл. банкови депозити. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

 

Видове активи

Относителен дял (%) спрямо размера на общите активи

Акции приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в България, както и на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина

До 90 на сто

Акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар

До 50 на сто

Общо ценни книжа и инструменти на паричния пазар

До 60 на сто

Ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки

До 40 на сто

Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от Република България или друга държава членка

До 20 на сто

Корпоративни облигации на български емитенти, приети за търговия на регулиран пазар, както и чуждестранни ценни книжа с фиксирана доходност, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина

До 40 на сто

Дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар или търгувани на друг регулиран пазар в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар

До 20 на сто

Ценни книжа, които не са приети за търговия на регулиран пазар, както и наскоро издадени ценни книжа, за които съществува задължение съгласно закона или условията на емисията да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок, не по-дълъг от една година от издаването им

До 10 на сто

Акции на други инвестиционни дружества, както и дялове на договорни фондове

До 10 на сто

Други ценни книжа и инструменти на паричния пазар

До 10 на сто

Други допустими от закона ценни книжа и инструменти

До 10 на сто