www.ccbank.bg

ДФ Селект Облигации /

Селект Облигации  е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал.2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране(ЗДКИСДПКИ). Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в български дългови ценни книжа (ипотечни и корпоративни облигации, общински облигации, ДЦК), както и в инструменти на паричния пазар (краткосрочни ДЦК, банкови депозити и др.). Договорният Фонд може да инвестира и в чуждестранни дългови ценни книжа, отговарящи на определени условия. Договорният Фонд може да инвестира по изключение в акции.Инвестиционни цели

 

Основни инвестиционни цели на Селект Облигации са:
• запазване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове във Фонда;
• осигуряване на максимална ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове;
• нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове посредством реализиране на максималния възможен доход от Фонда при поемане на минимален риск.

 

Основната цел на Фонда е запазването на инвестициите и осигуряването ръст в дългосрочен план, като същевременно се търси максимално намаляване на риска за инвеститора чрез диверсифициране и други техники за управление на риска. По този начин ще се предостави възможност на инвеститорите да се възползват от благоприятните условия за реализиране на доходност при ограничени нива на риск.

 

Инвестиционна стратегия и политика

 

Инвестиционната стратегия на Селект Облигации  предвижда реализирането на текущи доходи от дългови ценни книжа и инструменти, както и активно управление на неговия портфейл от ценни книжа и парични средства.

 

С оглед постигане на инвестиционните цели на Селект Облигации , Управляващото Дружество ще инвестира набраните средства на Фонда преимуществено във висококачествени дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

 

При нормални обстоятелства, Селект Облигации  възнамерява да инвестира само в български и чуждестранни дългови ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК, и в други инструменти с фиксирана доходност, вкл. банкови депозити. По изключение, когато е налице възможност за реализиране на висока доходност, без това да води до промяна в рисковия профил на Фонда, ще се извършват и отделни инвестиции в дялови ценни книжа – предимно акции на инвестиционни дружества и дялове на други договорни фондове, които също инвестират изключително или преимуществено в дългови ценни книжа. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

Видове активи

Относителен дял (%) спрямо размера на общите активи

Общо ценни книжа и инструменти на паричния пазар

До 95 на сто

Ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки

До 80 на сто

Дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени от банки, допуснати до или търгувани на регулиран пазар или търгувани на друг регулиран пазар в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар

До 40 на сто

Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от Република България или друга държава членка

До 60 на сто

Дългови ценни книжа, издадени от български общини, и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини

До 30 на сто

Корпоративни облигации на български емитенти, приети за търговия на регулиран пазар, както и чуждестранни ценни книжа с фиксирана доходност, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина

До 80 на сто

Ценни книжа с фиксирана доходност и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар

До 50 на сто

Акции на други инвестиционни дружества, както и дялове на договорни фондове

До 10 на сто

Акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар

До 20 на сто

Ценни книжа, които не са приети за търговия на регулиран пазар, както и наскоро издадени ценни книжа, за които съществува задължение съгласно закона или условията на емисията да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок, не по-дълъг от една година от издаването им

До 10 на сто

Други ценни книжа и инструменти на паричния пазар

До 10 на сто

Други допустими от закона ценни книжа и инструменти

До 10 на сто