www.ccbank.bg

Визитка / Жалби

 

Ред за разглеждане на жалби от инвеститори в договорните фондове

УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД информира инвеститорите в договорните си фондове, че подаване на жалби от тях може да се направи писмено в централния офис на Дружеството на следния адрес:

гр. София 1680,

общ. „Красно село”, бул. “България” № 58, вход С,ет. 7,офис 24,

тел.: (+359 2) 810 26 51

работно време: от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Звено “Бек офис, продажби, отношения с клиентите и маркетинг” на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД,  завежда в специален дневник постъпилите жалби на инвеститорите в управляваните договорни фондове, който съдържа данни за :

- датата на получаване и уникалния номер на жалбата;

- името/наименованието и идентификационния номер на лицето (ЕГН/ЕИК), подало жалбата;

- името на служителя, отговорен за разглеждането на жалбата;

- мерките, предприети във връзка с жалбата;

- датата, на която е изпратен отговор на жалбата, и способ за изпращането му;

- броя осъществени контакти във връзка с подадената жалба;

- кратко съдържание на жалбата, обхващащо най-малко вида услуга, оплакване или искане на жалбоподателя и способ на постъпване;

- способ за комуникация с жалбоподателя, чрез който може текущо да получава информация за хода на разглеждане на жалбата.

УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД изпраща отговор на жалбоподателя не по-късно от 10 работни дни от подаване на жалбата, а ако това не е възможно в рамките на този срок уведомява жалбоподателя и КФН за причините за забавянето и посочва срок за приключване на проверката и изготвяне на отговор.

Звено “Бек офис, продажби, отношения с клиентите и маркетинг” на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД  в срок от 10 работни дни от края на всяко тримесечие, в което има постъпила жалба изготвя нормативно определента информация и я изпраща на Комисия за финансов надзор.

В интерес на инвеститорите е преди подаване на договор-поръчка да се запознаят с Проспектите на договорните фондове, в които са инвестирали.Те са достъпни и могат да бъдат предоставени във всеки офис на “Централна Кооперативна Банка” АД, където се записват дялове на фондовете или в ценралния офис на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, както и  на Интернет страницата на дружеството www.selectam.bg.

 

Инвеститорите в договорните фондове имат възможност за подаване на жалби пред Комисия за финансов надзор и други държавни органи, както и да използват други форми за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на инвеститора в Република България.

При несъгласие от страна на клиента с предоставените разяснения и отговор на жалбата, той може да се обърне към компетентните държавни органи, както и към:

Комисия за финансов надзор - адрес: гр. София 1000, Ул. „Будапеща” №16, централа: +3592 94 04 999, електронна поща: delovodstvo@fsc.bg

Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на дейностите и услугите по чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗПФИ и на дейностите и услугите по чл. 86, ал. 1 и 2 от ЗДКИСДПКИ, включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори към Комисията за защита на потребителите на адрес: Гр. София, п.к. 1000, пл. Славейков №4А, , телефон: + 359 2 933 05 90; електронна поща: adr.finmarkets@kzp.bg; интернет страница: www.kzp.bg

Обща помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София, на адрес: гр. София, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5, , телефон: + 359 2 933 05 65; електронна поща: info@kzp.bg; интернет страница: www.kzp.bg.

Медиатор, вписан в единният регистър на медиаторите за извънсъдебно разглеждане на спорове по Закона за медиацията: адрес - ул. Аксаков № 5, тел. 02 / 92 37 345  интернет страница: www.justice.government.bg.