www.ccbank.bg

Актуални

Актуални / ДФ “Селект Облигации“ с по-ниска такса управление

Управляващото Дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД намали стойността на такса управление на ДФ “Селект Облигации“.

За договорен фонд „Селект Облигации“ стойността на годишното възнаграждение, плащана на Управляващото дружество като част от средната годишна нетна стойност на активите на фонда, се намалява от 1,0 % (едно на сто) на 0,5% (нула цяло и пет на сто).

Промяната влиза в сила от 17.02.2017 г.