www.ccbank.bg

Актуални

Актуални / Отворени позиции за Инвестиционен консултант - Портфолио Мениджър, Финансов анализатор и Експерт, Управление на риска

Управляващо дружество "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на дялове на договорните фондове "Селект Дивидент", "Селект Регионал", "Селект Баланс" и "Селект Облигации" и по инвестиране на набраните средства в ценни книжа.

Във връзка с развитието на дейността, Управляващо дружество "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД отваря следните свободни позиции:

Позицията Инвестиционен консултант – Портфолио мениджър е насочена към амбициозни кандидати със задълбочени познания в сферата на финансите. Ние предлагаме работа в едно от водещите управляващи дружества в България, с общо активи под управление над 50 млн. лв. Нашият екип от професионалисти ще Ви въведе практически в сферата на инвестирането, управлението на капитали и оценяването на компании.

Отговорности:

- Управление на портфейли на колективни инвестиционни схеми и управление на портфейли по доверително управление;

- Изготвяне на инвестиционни предложения, както и всички съпътстващи документи;

- Изготвяне на финансови анализи, пазарни и секторни проучвания;

- Изготвяне на предложения за инвестиционната политика и инвестиционната стратегия за нейното реализиране на клиенти;

- Разработване на проекти за формирането на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/или пари на клиенти;

- Определяне вида и структурата на активите и размера на отделните инвестиции на принципа на разпределение на риска и в съответствие с целите на инвестиционната дейност и политика, стратегия и ограничения на клиентите на УД;

- Подготвяне на всички документи и данни за разкриване на информация за обстоятелства, свързани с дейността на клиентите, които е необходимо да се представят в КФН, в Централния депозитар, на регулираните пазари, както и в съответните регулаторни органи, ако това е предвидено в специалните закони или договорите с клиенти;

- Съдействие при ежедневното преоценяване на активите на договорните фондове, управлявани от компанията;

- Осъществяване на комуникация с клиенти на УД, свързана с предлаганите инвестиционни продукти, техните резултати и инвестиционни политики;

- Оперативна дейност във връзка с дейността на дружеството.

Изисквания:

- Професионален опит в инвестиционната сфера минимум 2 години;

- Диплома за висше икономическо образование;

- Лиценз за упражняване на дейност като инвестиционен консултант, издаден от Комисия за финансов надзор (Република България);

- Отлична компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);

- Владеене на английски език;

- Познаване на инвестиционните продукти, които предлага дружеството;

- Познаване на законодателната рамка, на която трябва да отговарят управляващите дружества;

- Организационни и комуникативни умения;

- Лоялност, работа в екип, спазване на срокове, отговорност.

 Предимства:

- Практически опит в областта на инвестициите и финансовите пазари;

- Участие в международно признати програми като CFA, FRM или сходни;

- Извънакадемични занимания в областта на финансите;

- Владеене на допълнителен чужд език.

 

Позицията Финансов анализатор е насочена към млади амбициозни кандидати със задълбочени познания в сферата на финансите. Ние предлагаме работа в едно от водещите управляващи дружества в България, с общо активи под управление над 50 млн. лв. Нашият екип от професионалисти ще Ви въведе практически в сферата на инвестирането, управлението на капитали и оценяването на компании.

Отговорности:

- Изготвяне на финансови анализи, пазарни и секторни проучвания;

- Съдействие при наблюдението и отчитането на показателите за риск и свързаните с тях лимити, на които трябва да отговарят договорните фондове и управляващото дружество;

- Съдействие при ежедневното преоценяване на активите на договорните фондове, управлявани от компанията;

- Оперативна дейност във връзка с дейността на дружеството.

Изисквания:

- Диплома за висше образование;

- Отлична компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);

- Владеене на английски език;

- Познаване на инвестиционните продукти, които предлага дружеството;

- Познаване на законодателната рамка, на която трябва да отговарят управляващите дружества;

- Организационни и комуникативни умения;

- Лоялност, работа в екип, спазване на срокове, отговорност.

Предимства:

- Образование в сферата на финансите и счетоводството;

- Практически опит в областта на инвестициите и финансовите пазари;

- Участие в международно признати програми като CFA, FRM или сходни;

- Извънакадемични занимания в областта на финансите;

- Владеене на допълнителен чужд език.

 

Позицията Експерт, Управление на риска е насочена към млади амбициозни кандидати със задълбочени познания в сферата на финансите. Ние предлагаме работа в едно от водещите управляващи дружества в България, с общо активи под управление над 50 млн. лв. Нашият екип от професионалисти ще Ви въведе практически в сферата на инвестирането, управлението на капитали и оценяването на компании.

Отговорности:

- Участие в ежедневните процеси по планиране, наблюдение, управление и контрол на рисковете;
- Изготвяне на доклади за състоянието на риска;
- Съдействие при ежедневното преоценяване на активите на договорните фондове, - управлявани от компанията;
- Оперативна дейност във връзка с дейността на дружеството.

Изисквания:

- Минимално изискване - Бакалавърска степен в направление "Икономика";
- Отлична компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
- Владеене на английски език;
- Организационни и комуникативни умения;
- Лоялност, работа в екип, спазване на срокове, отговорност. 

 Предимства:

- Образование в сферата на финансите и счетоводството;

- Практически опит в областта на инвестициите и финансовите пазари;

- Участие в международно признати програми като CFA, FRM или сходни;

- Извънакадемични занимания в областта на финансите;

- Владеене на допълнителен чужд език.

 

Какво предлагаме:

- Възможност за кариерно развитие в едва от водещите компании за управление на активи в България;

- Силно мотивираща и динамична работна среда с млад и амбициозен екип;

- Подкрепа и менторство от ръководители с дългогодишен опит в инвестициите и управлението на проекти;

 - Атрактивни социални придобивки.

 

Как да кандидатствате?

Изпратете автобиография и мотивационно писмо на info@selectam.bg до 15.03.2024 г.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури са конфиденциални.