www.ccbank.bg

Архив

Архив /

Актуализирани Проспекти на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове
28.03.2024


Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 27.03.2024 г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалните Проспекти на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Проспект и Основен информационен документ, съответно за всеки един Фонд.

Актуализирани Проспекти на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове
22.02.2024


Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 21.02.2024 г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалните Проспекти на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Проспект и Основен информационен документ, съответно за всеки един Фонд.

Годишни отчети на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове
19.02.2024


Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 19.02.2023 г. на Комисията за финансов надзор годишни одитирани отчети към 31.12.2023 г. на Договорен Фонд "Селект Регионал", Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с годишните одитирани отчети към 31.12.2023 г. на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Финансови отчети, съответно за всеки един Фонд.

Отворени позиции за Инвестиционен консултант - Портфолио Мениджър, Финансов анализатор и Експерт, Управление на риска
08.02.2024


Управляващо дружество "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на дялове на договорните фондове "Селект Дивидент", "Селект Регионал", "Селект Баланс" и "Селект Облигации" и по инвестиране на набраните средства в ценни книжа.

Във връзка с развитието на дейността, Управляващо дружество "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД отваря следните свободни позиции:

Позицията Инвестиционен консултант – Портфолио мениджър е насочена към амбициозни кандидати със задълбочени познания в сферата на финансите. Ние предлагаме работа в едно от водещите управляващи дружества в България, с общо активи под управление над 50 млн. лв. Нашият екип от професионалисти ще Ви въведе практически в сферата на инвестирането, управлението на капитали и оценяването на компании.

Отговорности:

- Управление на портфейли на колективни инвестиционни схеми и управление на портфейли по доверително управление;

- Изготвяне на инвестиционни предложения, както и всички съпътстващи документи;

- Изготвяне на финансови анализи, пазарни и секторни проучвания;

- Изготвяне на предложения за инвестиционната политика и инвестиционната стратегия за нейното реализиране на клиенти;

- Разработване на проекти за формирането на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/или пари на клиенти;

- Определяне вида и структурата на активите и размера на отделните инвестиции на принципа на разпределение на риска и в съответствие с целите на инвестиционната дейност и политика, стратегия и ограничения на клиентите на УД;

- Подготвяне на всички документи и данни за разкриване на информация за обстоятелства, свързани с дейността на клиентите, които е необходимо да се представят в КФН, в Централния депозитар, на регулираните пазари, както и в съответните регулаторни органи, ако това е предвидено в специалните закони или договорите с клиенти;

- Съдействие при ежедневното преоценяване на активите на договорните фондове, управлявани от компанията;

- Осъществяване на комуникация с клиенти на УД, свързана с предлаганите инвестиционни продукти, техните резултати и инвестиционни политики;

- Оперативна дейност във връзка с дейността на дружеството.

Изисквания:

- Професионален опит в инвестиционната сфера минимум 2 години;

- Диплома за висше икономическо образование;

- Лиценз за упражняване на дейност като инвестиционен консултант, издаден от Комисия за финансов надзор (Република България);

- Отлична компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);

- Владеене на английски език;

- Познаване на инвестиционните продукти, които предлага дружеството;

- Познаване на законодателната рамка, на която трябва да отговарят управляващите дружества;

- Организационни и комуникативни умения;

- Лоялност, работа в екип, спазване на срокове, отговорност.

 Предимства:

- Практически опит в областта на инвестициите и финансовите пазари;

- Участие в международно признати програми като CFA, FRM или сходни;

- Извънакадемични занимания в областта на финансите;

- Владеене на допълнителен чужд език.

 

Позицията Финансов анализатор е насочена към млади амбициозни кандидати със задълбочени познания в сферата на финансите. Ние предлагаме работа в едно от водещите управляващи дружества в България, с общо активи под управление над 50 млн. лв. Нашият екип от професионалисти ще Ви въведе практически в сферата на инвестирането, управлението на капитали и оценяването на компании.

Отговорности:

- Изготвяне на финансови анализи, пазарни и секторни проучвания;

- Съдействие при наблюдението и отчитането на показателите за риск и свързаните с тях лимити, на които трябва да отговарят договорните фондове и управляващото дружество;

- Съдействие при ежедневното преоценяване на активите на договорните фондове, управлявани от компанията;

- Оперативна дейност във връзка с дейността на дружеството.

Изисквания:

- Диплома за висше образование;

- Отлична компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);

- Владеене на английски език;

- Познаване на инвестиционните продукти, които предлага дружеството;

- Познаване на законодателната рамка, на която трябва да отговарят управляващите дружества;

- Организационни и комуникативни умения;

- Лоялност, работа в екип, спазване на срокове, отговорност.

Предимства:

- Образование в сферата на финансите и счетоводството;

- Практически опит в областта на инвестициите и финансовите пазари;

- Участие в международно признати програми като CFA, FRM или сходни;

- Извънакадемични занимания в областта на финансите;

- Владеене на допълнителен чужд език.

 

Позицията Експерт, Управление на риска е насочена към млади амбициозни кандидати със задълбочени познания в сферата на финансите. Ние предлагаме работа в едно от водещите управляващи дружества в България, с общо активи под управление над 50 млн. лв. Нашият екип от професионалисти ще Ви въведе практически в сферата на инвестирането, управлението на капитали и оценяването на компании.

Отговорности:

- Участие в ежедневните процеси по планиране, наблюдение, управление и контрол на рисковете;
- Изготвяне на доклади за състоянието на риска;
- Съдействие при ежедневното преоценяване на активите на договорните фондове, - управлявани от компанията;
- Оперативна дейност във връзка с дейността на дружеството.

Изисквания:

- Минимално изискване - Бакалавърска степен в направление "Икономика";
- Отлична компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
- Владеене на английски език;
- Организационни и комуникативни умения;
- Лоялност, работа в екип, спазване на срокове, отговорност. 

 Предимства:

- Образование в сферата на финансите и счетоводството;

- Практически опит в областта на инвестициите и финансовите пазари;

- Участие в международно признати програми като CFA, FRM или сходни;

- Извънакадемични занимания в областта на финансите;

- Владеене на допълнителен чужд език.

 

Какво предлагаме:

- Възможност за кариерно развитие в едва от водещите компании за управление на активи в България;

- Силно мотивираща и динамична работна среда с млад и амбициозен екип;

- Подкрепа и менторство от ръководители с дългогодишен опит в инвестициите и управлението на проекти;

 - Атрактивни социални придобивки.

 

Как да кандидатствате?

Изпратете автобиография и мотивационно писмо на info@selectam.bg до 15.03.2024 г.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури са конфиденциални.

Актуализирани Проспекти на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове
29.11.2023


Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 29.11.2023 г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс", Проспект и Основен информационен документ на ДФ "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалните Проспект и Основен информационен документ на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Проспект и Основен информационен документ, съответно за всеки един Фонд.

"Селект Дивидент" без входна такса до края на 2024 г.
29.11.2023


Уведомяваме Ви, че с решение на СД на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД от 29 Ноември 2023 г. е удължен промоционалния период считано от 1 Януари 2024 г. до 31 Декември 2024 г. включително, в който инвеститорите ще могат да закупуват дялове на Фонда без разходи за емитиране, по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.

След изтичането на този период дяловете на ДФ „Селект Дивидент“ се закупуват от инвеститорите по емисионна стойност, равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 1% от нетната стойност на активите на един дял. При инвестирана сума от едно лице в размер над 100 000 лева, емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0,5% от нетната стойност на активите на един дял.

Инвеститорите продават своите дялове на ДФ „Селект Дивидент“ без разходи за  обратно изкупуване, по цена, равна на нетната стойност на активите на Фонда на един дял.

Нетната стойност на активите на един дял се изчислява всеки работен ден.

Допълнително информация за ДФ „Селект Дивидент“, включително безплатно предоставяне на Проспект на фонда и Основен информационен документ на български език могат да бъдат получени на адрес: гр.София, бул. България №58, вх. С, ет. 7, офис № 24, тел.: 02 / 810 26 51 (от 9.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден), както и на официалната интернет страница на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД: www.selectam.bg;

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин, като чрез тях не се придобиват директно базови активи, тъй като те се притежават от ДФ. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди. Подробна информация за рисковете и ползите от закупуването на дялове на Договорен фонд може да откриете в Проспекта и Основния информационен документ на Фонда, достъпни безплатно на български език на www.selectam.bg. Проспектът и Основният информационен документ на всеки договорен фонд са достъпни на български език на www.selectam.bg, като следва да бъдат прегледани преди вземане на окончателно инвестиционно решение.

Шестмесечни отчети на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове
27.07.2023


Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 27.07.2023 г. на Комисията за финансов надзор шестмесечни отчети към 30.06.2023 г. на Договорен Фонд "Селект Регионал", Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с шестмесечните отчети към 30.06.2023 г. на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Финансови отчети, съответно за всеки един Фонд.

Актуализирани Проспекти на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове
28.02.2023


Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 28.02.2023 г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалните Проспекти на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Проспект и Основен информационен документ, съответно за всеки един Фонд.

Актуализирани правила на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове
24.02.2023


Уведомяваме Ви, че на 24.02.2023 г. на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД,  действащо от името и за сметка на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент" е издадено одобрение на промени в Правила и Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент". 

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалните Правила и Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Правила, съответно за всеки един Фонд.

Годишни отчети на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове
15.02.2023


Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 15.02.2023 г. на Комисията за финансов надзор годишни одитирани отчети към 31.12.2022 г. на Договорен Фонд "Селект Регионал", Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с годишните одитирани отчети към 31.12.2022 г. на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Финансови отчети, съответно за всеки един Фонд.

Актуализирани Проспекти на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове
06.02.2023


Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 06.02.2023 г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалните Проспекти на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Проспект и Основен информационен документ, съответно за всеки един Фонд.

Актуализирани правила на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове
30.01.2023


Уведомяваме Ви, че на 27.01.2023 г. на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД,  действащо от името и за сметка на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент", е издадено одобрение на промени в Правила за оценка и управление на риска и Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент". 

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалните Правила за оценка и управление на риска и Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Правила, съответно за всеки един Фонд.

Актуализирани документи на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
13.01.2023


Уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите на УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД от 12.01.2023 г.,  се актуализираха следните документи, които се публикуват на страницата на УД: Общи условия, приложими към договорите за управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/или пари по собствена преценка без специални нареждания от клиента и инвестиционни консултации, влизащи в сила в срок от един месец, считано от 12.01.2023 г. и Политика за избягване на конфликти на интереси и за осигуряване на защита срещу разкриването на вътрешна информация.

Актуализирани Проспекти на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове
23.12.2022


Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 23.12.2022 г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалните Проспекти на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Проспект и Основен информационен документ, съответно за всеки един Фонд.

Актуализиран Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите на ДФ "Селект Дивидент"
23.12.2022


Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 23.12.2022 г. на Комисията за финансов надзор актуализиран Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите на Договорен Фонд "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуален Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите на Договорен Фонд "Селект Дивидент" на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Проспект и Основен информационен документ.

"Селект Дивидент" без входна такса до края на 2023 г.
23.12.2022


Уведомяваме Ви, че с решение на СД на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД от 23 Декември 2022 г. е удължен промоционалния период считано от 1 Януари 2023 г. до 31 Декември 2023 г. включително, в който инвеститорите ще могат да закупуват дялове на Фонда без разходи за емитиране, по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.

След изтичането на този период дяловете на ДФ „Селект Дивидент“ се закупуват от инвеститорите по емисионна стойност, равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 1% от нетната стойност на активите на един дял. При инвестирана сума от едно лице в размер над 100 000 лева, емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0,5% от нетната стойност на активите на един дял.

Инвеститорите продават своите дялове на ДФ „Селект Дивидент“ без разходи за  обратно изкупуване, по цена, равна на нетната стойност на активите на Фонда на един дял.

Нетната стойност на активите на един дял се изчислява всеки работен ден.

Допълнително информация за ДФ „Селект Дивидент“, включително безплатно предоставяне на Проспекта на фонда и Документа с ключова информация за инвеститорите на български език могат да бъдат получени на адрес: гр.София, бул. България №58, вх. С, ет. 7, офис № 24, тел.: 02 / 810 26 51 (от 9.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден), както и на официалната интернет страница на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД: www.selectam.bg;

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на ДФ “Селект Дивидент” и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.Инвестицията в договорния фонд не е гарантирана от гаранционен фонд.

Шестмесечни отчети на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове
26.07.2022


Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 26.07.2022 г. на Комисията за финансов надзор шестмесечни отчети към 30.06.2022 г. на Договорен Фонд "Селект Регионал", Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с шестмесечните отчети към 30.06.2022 г. на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Финансови отчети, съответно за всеки един Фонд.

Прекратена епидемична обстановка
31.03.2022


Уважаеми клиенти,

Съгласно заповед РД-01-152/30.03.2022 г. на Министерство на здравеопазването на Република България, извънредната епидемична обстановка в Република България няма да бъде удължавана от 01.04.2022 г.

В тази връзка, ще се радваме да обслужваме Вас – нашите клиенти – по обичайно установения начин: в офиса на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД на адрес: гр.София, бул. България №58, вх. С, ет. 7, офис № 24 (от 9.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден).

Поръчки за покупка и обратно изкупуване  на дялове на договорен фонд „Селект Баланс“ се осъществява в офиса на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

Поръчки за покупка и обратно изкупуване  на дялове на договорните фондове „Селект Дивидент“, „Селект Регионал“ и „Селект Облигации“, се осъществява в офисите на „Централна Кооперативна Банка“ АД, посочени в Проспектите на съответните фондове, които са достъпни на интернет страницата на дружеството www.selectam.bg.

Бъдете здрави!

Актуализирани Проспекти на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове
16.02.2022


Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 15.02.2022 г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалните Проспекти на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Проспекти, съответно за всеки един Фонд.

Годишни отчети на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове
09.02.2022


Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 08.02.2022 г. на Комисията за финансов надзор годишни одитирани отчети към 31.12.2021 г. на Договорен Фонд "Селект Регионал", Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с годишните одитирани отчети към 31.12.2021 г. на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Финансови отчети, съответно за всеки един Фонд.

"Селект Дивидент" без входна такса до края на 2022 г.
21.12.2021


Уведомяваме Ви, че с решение на СД на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД от 21 Декември 2021 г. е удължен промоционалния период считано от 1 Януари 2022 г. до 31 Декември 2022 г. включително, в който инвеститорите ще могат да закупуват дялове на Фонда без разходи за емитиране, по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.

След изтичането на този период дяловете на ДФ „Селект Дивидент“ се закупуват от инвеститорите по емисионна стойност, равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 1% от нетната стойност на активите на един дял. При инвестирана сума от едно лице в размер над 100 000 лева, емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0,5% от нетната стойност на активите на един дял.

Инвеститорите продават своите дялове на ДФ „Селект Дивидент“ без разходи за  обратно изкупуване, по цена, равна на нетната стойност на активите на Фонда на един дял.

Нетната стойност на активите на един дял се изчислява всеки работен ден.

Допълнително информация за ДФ „Селект Дивидент“, включително безплатно предоставяне на Проспекта на фонда и документа с ключова информация за инвеститорите на български език могат да бъдат получени на адрес: гр.София, бул. България №58, вх. С, ет. 7, офис № 24, тел.: 02 / 810 26 51 (от 9.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден), както и на официалната интернет страница на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД: www.selectam.bg;

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на ДФ “Селект Дивидент” и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.Инвестицията в договорния фонд не е гарантирана от гаранционен фонд.

Актуализиран Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите на ДФ "Селект Дивидент"
21.12.2021


Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 21.12.2021 г. на Комисията за финансов надзор актуализиран Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите на Договорен Фонд "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуален Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите на Договорен Фонд "Селект Дивидент" на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Проспекти.

Актуализирани документи на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
22.11.2021


Уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите от 19.11.2021 г., УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД се актуализираха следните документи, които се публикуват на страницата на УД: Общи условия, приложими към договорите за управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/или пари по собствена преценка без специални нареждания от клиента и инвестиционни консултации, влизащи в сила в срок от един месец, считано от 19.11.2021 г.; Политика за избягване на конфликти на интереси и за осигуряване на защита срещу разкриването на вътрешна информация; Политика за разглеждане на жалби, подадени от инвеститорите в управляваните от УД колективни инвестиционни схеми, на клиентите, чиито портфейли УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД управлява без специални нареждания от клиента, на клиентите, които са получатели на инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и от потенциални клиенти; Условия и критерии за категоризация на клиентите, ползващи допълнителни услуги и правото на клиентите да бъдат третирани по друг начин.

ВАЖНО! МЕРКИ ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
11.11.2021


Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявената епидемична обстановка в Република България, бихме искали да Ви уведомим, че сме осигурили непрекъснатост на дейността си, като се придържаме към установените препоръки от здравните власти, без това да попречи да обслужваме Вас – нашите клиенти. В тази връзка, бихме искали да Ви насърчим да задавате въпросите си дистанционно - по телефон. При необходима лична среща „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД ще обслужва своите клиенти в офиса си в гр. София, бул. „България“ № 58, вх. С, ет. 7, офис 24 след предварително уговорен час.

Поръчки за покупка и обратно изкупуване  на дялове на Договорен фонд Селект Баланс се осъществява в офиса на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

Поръчки за покупка и обратно изкупуване  на дялове на договорните фондове „Селект Дивидент“, „Селект Регионал“ и „Селект Облигации“, се осъществява в офисите на Централна Кооперативна Банка АД, посочени в проспектa на съответния фонд, и са достъпни на интернет страницата на дружеството www.selectam.bg.

Можете да се свържете с нас на следните телефони:

0886 991 060 - Нели Петрова - Изпълнителен директор;

0887 050 009 - Веселин Василев - Прокурист;

0886 469 679- Мирослава Манолова – Ръководител Звено Нормативно съответствие.

 

Бъдете здрави!

Шестмесечни отчети на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове
23.07.2021


Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 23.07.2021 г. на Комисията за финансов надзор шестмесечни отчети към 30.06.2021 г. на Договорен Фонд "Селект Регионал", Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с шестмесечните отчети към 30.06.2021 г. на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Финансови отчети, съответно за всеки един Фонд.

Актуализирани Проспекти на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове
11.06.2021


Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 11.06.2021 г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на Договорен Фонд "Селект Регионал" и Договорен Фонд "Селект Облигации".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалните Проспекти на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Проспекти, съответно за всеки един Фонд.

Актуализирани Проспекти на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове
01.06.2021


Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 01.06.2021 г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалните Проспекти на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Проспекти, съответно за всеки един Фонд.

Актуализиран Документ с ключова информация за инвеститорите на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт"ЕАД Договорни фондове
25.05.2021


Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 25.05.2021 г. на Комисията за финансов надзор актуализиран Документ с ключова информация за инвеститорите на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалния Документ с ключова информация за инвеститорите на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Проспекти, съответно за всеки един Фонд.

Актуализирани Правила на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове
25.05.2021


Уведомяваме Ви, че на 25.05.2021 г. на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД,  действащо от името и за сметка на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент", е издадено одобрение на промени в Правилата на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент". 

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалните Правила на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Правила, съответно за всеки един Фонд.

"Селект Дивидент" без входна такса до края на 2021 г.
21.12.2020


Уведомяваме Ви, че с решение на СД на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД от 21 Декември 2020 г. е удължен промоционалния период считано от 1 Януари 2021 г. до 31 Декември 2021 г. включително, в който инвеститорите ще могат да закупуват дялове на Фонда без разходи за емитиране, по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.

След изтичането на този период дяловете на ДФ „Селект Дивидент“ се закупуват от инвеститорите по емисионна стойност, равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 1% от нетната стойност на активите на един дял. При инвестирана сума от едно лице в размер над 100 000 лева, емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0,5% от нетната стойност на активите на един дял.

Инвеститорите продават своите дялове на ДФ „Селект Дивидент“ без разходи за  обратно изкупуване, по цена, равна на нетната стойност на активите на Фонда на един дял.

Нетната стойност на активите на един дял се изчислява всеки работен ден.

Допълнително информация за ДФ „Селект Дивидент“, включително безплатно предоставяне на Проспекта на фонда и документа с ключова информация за инвеститорите на български език могат да бъдат получени на адрес: гр.София, бул. България №58, вх. С, ет. 7, офис № 24, тел.: 02 / 810 26 51 (от 9.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден), както и на официалната интернет страница на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД: www.selectam.bg;

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на ДФ “Селект Дивидент” и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.Инвестицията в договорния фонд не е гарантирана от гаранционен фонд.

ВАЖНО! МЕРКИ ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
06.07.2020


Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявената епидемична обстановка в Република България, бихме искали да Ви уведомим, че сме осигурили непрекъснатост на дейността си, като се придържаме към установените препоръки от здравните власти, без това да попречи да обслужваме Вас – нашите клиенти. В тази връзка, бихме искали да Ви насърчим да задавате въпросите си дистанционно - по телефон. При необходима лична среща „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД ще обслужва своите клиенти в офиса си в гр. София, бул. „България“ № 58, вх. С, ет. 7, офис 24 след предварително уговорен час.

Поръчки за покупка и обратно изкупуване  на дялове на Договорен фонд Селект Баланс се осъществява в офиса на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

Поръчки за покупка и обратно изкупуване  на дялове на договорните фондове „Селект Дивидент“, „Селект Регионал“ и „Селект Облигации“, се осъществява в офисите на Централна Кооперативна Банка АД, посочени в проспектa на съответния фонд, и са достъпни на интернет страницата на дружеството www.selectam.bg.

Можете да се свържете с нас на следните телефони:

0886 991 060 - Нели Петрова - Изпълнителен директор;

0887 050 009 - Веселин Василев - Прокурист;

0886 469 679- Мирослава Манолова – Ръководител Звено Нормативно съответствие.

 

Бъдете здрави!

Eмитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Селект Баланс" се възобновява
05.06.2020


Уведомяваме Ви, че на 08.06.2020 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на организирания и управляван от УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД ДФ „Селект Баланс“.

Възобновяването е в резултат на прието решение от Съветът на директорите на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД на заседание от 29.05.2020 г. за спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на организирания и управляван от УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД ДФ „Селект Баланс“ до 05.06.2020 г. включително.

Спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Селект Баланс"
29.05.2020


Съветът на директорите на УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД оповестява, че считано от 01.06.2020 г. до 05.06.2020 г. (включително) спира емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Селект Баланс“. Причината за това е смяната на Депозитаря.

ВАЖНО
16.03.2020


Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в Република България, за периода от 14.05.2020 г. до 30.06.2020 г. бихме искали да Ви уведомим, че сме осигурили непрекъснатост на дейността си, като се придържаме към установените препоръки от здравните власти, без това да попречи да обслужваме Вас – нашите клиенти. В тази връзка, бихме искали да Ви насърчим да задавате въпросите си дистанционно - по телефон. При необходима лична среща „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД ще обслужва своите клиенти в офиса си в гр. София, бул. „България“ № 58, вх. С, ет. 7, офис 24 след предварително уговорен час.

Поръчки за покупка и обратно изкупуване  на дялове на Договорен фонд Селект Баланс се осъществява в офиса на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

Поръчки за покупка и обратно изкупуване  на дялове на договорните фондове „Селект Дивидент“, „Селект Регионал“ и „Селект Облигации“, се осъществява в офисите на Централна Кооперативна Банка АД, посочени в проспектa на съответния фонд, и са достъпни на интернет страницата на дружеството www.selectam.bg.

Можете да се свържете с нас на следните телефони:

0886 991 060 - Нели Петрова - Изпълнителен директор;

0887 050 009 - Веселин Василев - Прокурист;

0886 469 679- Мирослава Манолова – Ръководител Звено Нормативно съответствие.

 

Бъдете здрави!

"Селект Дивидент" без входна такса до края на 2020 г.
30.12.2019


Уведомяваме Ви, че с решение на СД на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД от 30 Декември 2019 г. е удължен промоционалния период считано от 1 Януари 2020 г. до 31 Декември 2020 г. включително, в който инвеститорите ще могат да закупуват дялове на Фонда без разходи за емитиране, по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.

След изтичането на този период дяловете на ДФ „Селект Дивидент“ се закупуват от инвеститорите по емисионна стойност, равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 1% от нетната стойност на активите на един дял. При инвестирана сума от едно лице в размер над 100 000 лева, емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0,5% от нетната стойност на активите на един дял.

Инвеститорите продават своите дялове на ДФ „Селект Дивидент“ без разходи за  обратно изкупуване, по цена, равна на нетната стойност на активите на Фонда на един дял.

Нетната стойност на активите на един дял се изчислява всеки работен ден.

Допълнително информация за ДФ „Селект Дивидент“, включително безплатно предоставяне на Проспекта на фонда и документа с ключова информация за инвеститорите на български език могат да бъдат получени на адрес: гр.София, бул. България №58, вх. С, ет. 7, офис № 24, тел.: 02 / 810 26 51 (от 9.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден), както и на официалната интернет страница на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД: www.selectam.bg;

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на ДФ “Селект Дивидент” и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.Инвестицията в договорния фонд не е гарантирана от гаранционен фонд.

Отворена позиция за Експерт, звено „Управление на риска“
13.08.2019


Управляващо дружество "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на дялове на договорните фондове "Селект Дивидент", "Селект Регионал", "Селект Баланс" и "Селект Облигации" и по инвестиране на набраните средства в ценни книжа.

Позицията Експерт, звено „Управление на риска“ е насочена към млади амбициозни кандидати със задълбочени познания в сферата на финансите. Ние предлагаме работа в едно от водещите управляващи дружества в България, с общо активи под управление над 44 млн. лв. Нашият екип от професионалисти ще Ви въведе практически в сферата на инвестирането, управлението на капитали и оценяването на компании.

Отговорности:

Участие в ежедневните процеси по планиране, наблюдение, управление и контрол на рисковете;
Изготвяне на доклади за състоянието на риска;
Съдействие при ежедневното преоценяване на активите на договорните фондове, управлявани от компанията;
Оперативна дейност във връзка с дейността на дружеството.

Изисквания:

Минимално изискване - Бакалавърска степен в направление "Икономика";
Отлична компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
Владеене на английски език;
Организационни и комуникативни умения;
Лоялност, работа в екип, спазване на срокове, отговорност.

Предимства:

Образование в сферата на финансите и счетоводството;
Практически опит в областта на инвестициите и финансовите пазари;
Участие в международно признати програми като CFA, FRM или сходни;
Извънакадемични занимания в областта на финансите;
Владеене на допълнителен чужд език.

Какво предлагаме:

Възможност за кариерно развитие в едва от водещите компании за управление на активи в България;
Силно мотивираща и динамична работна среда с млад и амбициозен екип;
Подкрепа и менторство от ръководители с дългогодишен опит в инвестициите и управлението на проекти.

Ако проявявате интерес, моля да изпратите автобиография и мотивационно писмо не по-късно от 05.09.2019 г. на адрес: info@selectam.bg.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури са конфиденциални.

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2019 година
24.04.2019


Управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2019 г. Официалното откриване на проекта се състоя по време на инициативата „Кариера УНСС 2019“ на 16.04.2019 г. Дружеството за седма поредна година ще представи възможност за стаж на студенти.

Какво търсим?

Ние се интересуваме от млади амбициозни хора с интерес към финансите.  Идеалният кандидат е последен курс на обучение в специалности, свързани с финанси и счетоводство, владее английски език, има отлична компютърна грамотност и желание да се развива.

Стажантската програма, за която можете да кандидатствате при нас, е за позиция финансов анализатор.

Какво предлагаме?

Ние предлагаме стаж с продължителност 1 месец в едно от водещите управляващи дружества в България, с опция и за постоянна заетост. Нашият екип от професионалисти ще Ви въведе практически в сферата на инвестирането, управлението на капитали и оценяването на компании.  

Как да кандидатствате?

Изпратете автобиография и мотивационно писмо на info@selectam.bg до 31.05.2019 г.

Къде да ни намерите?

Централен офис:

гр. София

район “Красно село”, бул. "България" № 58,

блок С, ет. 7, офис 24

Интернет адрес:  www.selectam.bg  

www.facebook.com/selectassetmanagementBG 

ДФ "Селект Дивидент" без входна такса до края на 2019 г.
28.12.2018


Уведомяваме Ви, че с решение на СД на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД от 28 Декември 2018 г. е удължен промоционалния период считано от 1 Януари 2019 г. до 31 Декември 2019 г. включително, в който инвеститорите ще могат да закупуват дялове на Фонда без разходи за емитиране, по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.

След изтичането на този период дяловете на ДФ „Селект Дивидент“ се закупуват от инвеститорите по емисионна стойност, равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 1% от нетната стойност на активите на един дял. При инвестирана сума от едно лице в размер над 100 000 лева, емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0,5% от нетната стойност на активите на един дял.

Инвеститорите продават своите дялове на ДФ „Селект Дивидент“ без разходи за  обратно изкупуване, по цена, равна на нетната стойност на активите на Фонда на един дял.

Нетната стойност на активите на един дял се изчислява всеки работен ден.

Допълнително информация за ДФ „Селект Дивидент“, включително безплатно предоставяне на Проспекта на фонда и документа с ключова информация за инвеститорите на български език могат да бъдат получени на адрес: гр.София, бул. България №58, вх. С, ет. 7, офис № 24, тел.: 02 / 810 26 51 (от 9.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден), както и на официалната интернет страница на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД: www.selectam.bg;

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на ДФ “Селект Дивидент” и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.Инвестицията в договорния фонд не е гарантирана от гаранционен фонд.

Отворена позиция за Експерт, звено „Управление на риска“/Финансов анализатор
12.10.2018


Управляващо дружество "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на дялове на договорните фондове "Селект Дивидент", "Селект Регионал", "Селект Баланс" и "Селект Облигации" и по инвестиране на набраните средства в ценни книжа.

Позицията Експерт, звено „Управление на риска“/Финансов анализатор е насочена към млади амбициозни кандидати със задълбочени познания в сферата на финансите. Ние предлагаме работа в едно от водещите управляващи дружества в България, с общо активи под управление над 42 млн. лв. Нашият екип от професионалисти ще Ви въведе практически в сферата на инвестирането, управлението на капитали и оценяването на компании.

Отговорности:

Участие в ежедневните процеси по планиране, наблюдение, управление и контрол на рисковете;
Изготвяне на доклади за състоянието на риска;
Съдействие при ежедневното преоценяване на активите на договорните фондове, управлявани от компанията;
Оперативна дейност във връзка с дейността на дружеството.

Изисквания:

Завършен минимум трети курс в бакалавърска степен;
Отлична компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
Владеене на английски език;
Организационни и комуникативни умения;
Лоялност, работа в екип, спазване на срокове, отговорност.

Предимства:

Образование в сферата на финансите и счетоводството;
Практически опит в областта на инвестициите и финансовите пазари;
Участие в международно признати програми като CFA, FRM или сходни;
Извънакадемични занимания в областта на финансите;
Владеене на допълнителен чужд език.

Какво предлагаме:

Възможност за кариерно развитие в едва от водещите компании за управление на активи в България;

Силно мотивираща и динамична работна среда с млад и амбициозен екип;

Подкрепа и менторство от ръководители с дългогодишен опит в инвестициите и управлението на проекти;

Атрактивни социални придобивки.

Ако проявявате интерес, моля да изпратите автобиография и мотивационно писмо не по-късно от 26.10.2018 г. на адрес: info@selectam.bg.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури са конфиденциални.

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2018 г.
15.05.2018


Управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2018 г. Официалното откриване на проекта под надслов „Стаж 2018 Теорията се превръща в практика“ се състоя по време на инициативата „Кариера УНСС 2018“ на 10.05.2018 г. Дружеството за шеста година ще представи възможност за стаж на студенти.

Какво търсим?

Ние се интересуваме от млади амбициозни хора с интерес към финансите.  Идеалният кандидат е последен курс на обучение в специалности, свързани с финанси и счетоводство, владее английски език, има отлична компютърна грамотност и желание да се развива.

Стажантската програма, за която можете да кандидатствате при нас, е за позиция финансов анализатор.

Какво предлагаме?

Ние предлагаме стаж с продължителност 1 месец в едно от водещите управляващи дружества в България, с опция и за постоянна заетост. Нашият екип от професионалисти ще Ви въведе практически в сферата на инвестирането, управлението на капитали и оценяването на компании.  

Как да кандидатствате?

Изпратете автобиография и мотивационно писмо на info@selectam.bg до 31.05.2018 г.

Къде да ни намерите?

Централен офис:

гр. София

район “Красно село”, бул. "България" № 58,

блок С, ет. 7, офис 24

Интернет адрес:  www.selectam.bg 

www.facebook.com/selectassetmanagementBG

ДФ "Селект Дивидент" без входна такса до края на 2018 година
28.12.2017


Уведомяваме Ви, че с решение на СД на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД от 20 Декември 2017 г. е удължен промоционалния период считано от 1 Януари 2018 г. до 31 Декември 2018 г. включително, в който инвеститорите ще могат да закупуват дялове на Фонда без разходи за емитиране, по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.

След изтичането на този период дяловете на ДФ „Селект Дивидент“ се закупуват от инвеститорите по емисионна стойност, равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 1% от нетната стойност на активите на един дял. При инвестирана сума от едно лице в размер над 100 000 лева, емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0,5% от нетната стойност на активите на един дял.

Инвеститорите продават своите дялове на ДФ „Селект Дивидент“ без разходи за  обратно изкупуване, по цена, равна на нетната стойност на активите на Фонда на един дял.

Нетната стойност на активите на един дял се изчислява всеки работен ден.

Допълнително информация за ДФ „Селект Дивидент“, включително безплатно предоставяне на Проспекта на фонда и документа с ключова информация за инвеститорите на български език могат да бъдат получени на адрес: гр.София, бул. България №58, вх. С, ет. 7, офис № 24, тел.: 02 / 810 26 51 (от 9.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден), както и на официалната интернет страница на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД: www.selectam.bg;

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на ДФ “Селект Дивидент” и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.Инвестицията в договорния фонд не е гарантирана от гаранционен фонд.

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2017 г.
04.05.2017


Управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2017 г. Официалното откриване на проекта под надслов „Стаж 2017 Теорията се превръща в практика“ ще се състои по време на инициативата „Кариера УНСС 2017“ на 10.05.2017 г. Дружеството за пета година ще представи възможност за стаж на студенти.

Какво търсим?

Ние се интересуваме от млади амбициозни хора с интерес към финансите.  Идеалният кандидат е последен курс на обучение в специалности, свързани с финанси и счетоводство, владее английски език, има отлична компютърна грамотност и желание да се развива.

Стажантската програма, за която можете да кандидатствате при нас, е за позиция финансов анализатор.

Какво предлагаме?

Ние предлагаме стаж (с продължителност между 1 и 3 месеца) в едно от  водещите управляващи дружества в България, с опция и за постоянна заетост. Нашият екип от професионалисти ще Ви въведе практически в сферата на инвестирането, управлението на капитали и оценяването на компании.  

Как да кандидатствате?

Изпратете автобиография и мотивационно писмо на info@selectam.bg до 21.05.2017 г.

Къде да ни намерите?

Централен офис:

гр. София

район “Красно село”, бул. "България" № 58,

блок С, ет. 7, офис 24

Интернет адрес:  www.selectam.bg 

www.facebook.com/selectassetmanagementBG

ДФ “Селект Облигации“ с по-ниска такса управление
20.02.2017


Управляващото Дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД намали стойността на такса управление на ДФ “Селект Облигации“.

За договорен фонд „Селект Облигации“ стойността на годишното възнаграждение, плащана на Управляващото дружество като част от средната годишна нетна стойност на активите на фонда, се намалява от 1,0 % (едно на сто) на 0,5% (нула цяло и пет на сто).

Промяната влиза в сила от 17.02.2017 г.

ДФ "Селект Дивидент" без входна такса до края на 2017 година
30.12.2016


Уведомяваме Ви, че с решение на СД на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД от 29 Декември 2016 г. е удължен промоционалния период считано от 1 Януари 2017 г. до 31 Декември 2017 г. включително, в който инвеститорите ще могат да закупуват дялове на Фонда без разходи за емитиране, по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.

След изтичането на този период дяловете на ДФ „Селект Дивидент“ се закупуват от инвеститорите по емисионна стойност, равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 1% от нетната стойност на активите на един дял. При инвестирана сума от едно лице в размер над 100 000 лева, емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0,5% от нетната стойност на активите на един дял.

Инвеститорите продават своите дялове на ДФ „Селект Дивидент“ без разходи за  обратно изкупуване, по цена, равна на нетната стойност на активите на Фонда на един дял.

Нетната стойност на активите на един дял се изчислява всеки работен ден.

Допълнително информация за ДФ „Селект Дивидент“, включително безплатно предоставяне на Проспекта на фонда и документа с ключова информация за инвеститорите на български език могат да бъдат получени на адрес: гр.София, бул. България №58, вх. С, ет. 7, офис № 24, тел.: 02 / 810 26 51 (от 9.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден), както и на официалната интернет страница на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД: www.selectam.bg;

 Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на ДФ “Селект Дивидент” и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.Инвестицията в договорния фонд не е гарантирана от гаранционен фонд.

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2016 г.
25.04.2016


„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2016 г. За четвърта година управляващото дружество ще предостави възможност за стаж на студенти и наскоро завършили.

Какво търсим?

Ние се интересуваме от мотивирани кандидати с насоченост и знания в сферата на финансите.  Идеалният кандидат е последен курс на обучение в специалности, свързани с финанси и счетоводство, владеещ английски език, с отлична компютърна грамотност и желание да се развива.

Стажантската програма, за която можете да кандидатствате при нас, е за позиция Финансов анализатор.

Какво предлагаме?

Ние предлагаме 1-месечен стаж в едно от водещите управляващи дружества в България с възможност за постоянна заетост. Нашият екип от професионалисти ще Ви въведе практически в сферата на инвестирането, управлението на капитали и оценяването на компании. 

Как да кандидатствате?

Изпратете автобиография и мотивационно писмо на info@selectam.bg до 12.06.2016 г.

Къде да ни намерите?

Централен офис:

гр. София

район “Красно село”, бул. "България" № 58,

блок С, ет. 7, офис 24

Интернет адрес: www.selectam.bg  

www.facebook.com/selectassetmanagementBG  

Как се развива пазарът на взаимни фондове
03.02.2016


За предаването InvestOr? на телевизия Bloomberg TV Bulgaria Красимира Паунина, портфолио мениджър в „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, коментира развитието на капиталовите пазари и представянето на взаимните фондове през първия месец на 2016 г.

http://www.bloombergtv.bg/invest-or/2016-02-01/kak-se-razviva-pazarat-na-vzaimni-fondove

ДФ "Селект Дивидент" без входна такса до края на 2016 година
21.12.2015


Уведомяваме Ви, че с решение на СД на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД от 21 Декември 2015 г. е удължен промоционалния период считано от 1 Януари 2016 г. до 31 Декември 2016 г. включително, в който инвеститорите ще могат да закупуват дялове на Фонда без разходи за емитиране, по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.

След изтичането на този период дяловете на ДФ „Селект Дивидент“ се закупуват от инвеститорите по емисионна стойност, равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 1% от нетната стойност на активите на един дял. При инвестирана сума от едно лице в размер над 100 000 лева, емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0,5% от нетната стойност на активите на един дял.

Инвеститорите продават своите дялове на ДФ „Селект Дивидент“ без разходи за  обратно изкупуване, по цена, равна на нетната стойност на активите на Фонда на един дял.

Нетната стойност на активите на един дял се изчислява всеки работен ден.

Допълнително информация за ДФ „Селект Дивидент“, включително безплатно предоставяне на Проспекта на фонда и документа с ключова информация за инвеститорите на български език могат да бъдат получени на адрес: гр.София, бул. България №58, вх. С, ет. 7, офис № 24, тел.: 02 / 810 26 51 (от 9.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден), както и на официалната интернет страница на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД: www.selectam.bg;

 Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на ДФ “Селект Дивидент” и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.Инвестицията в договорния фонд не е гарантирана от гаранционен фонд.