www.ccbank.bg

Архив

Архив / От 13 май 2013 г. спира емитирането и обратното изкупуване на акции на ИД “Селект Баланс” АД

Съветът на директорите на УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД и Съветът на директорите на ИД „Селект Баланс"АД оповестяват, че считано от 13.05.2013 г. до 30.06.2013 г. (включително) спират емитирането и обратното изкупуване на акции на ИД “Селект Баланс” АД, поради технически причини, свързани с процедурата по преобразуване на дружеството в Договорен фонд “Селект Баланс”.

Инвеститорите следва да се запознаят със следната актуализирана информация по чл.151 от ЗДКИСДПКИ.