www.ccbank.bg

Архив

Архив /

 

Учредяване на КД Пеликан

Инвестиционно дружество "КД Пеликан" АД е учредено с решение на Учредителното събрание на 30 март 2004 г. На 05 август 2004 г. е регистрирано в Софийски градски съд. На 17 декември 2004 г. е първичното публично предлагане на акции.

 
Организационна структура:

ИД е от отворен тип, като издава, предлага за продажба и изкупува обратно своите акции. Същността на дружеството е, че чрез изкупуване на неговите акции всеки инвеститор може да инвестира в разнообразни портфейли от финансови инструменти. Инвеститорът купува акции на ИД, а то самото ползва получените парични средства, като ги инвестира в ценни книжа (така ИД инвестира вместо инвеститора).