www.ccbank.bg

Архив

Архив /

С решение на Комисията за финансов надзор от 21 ноември 2012 г., ИД "Селект Баланс" АД се преобразува, чрез промяна в правната форма в ДФ "Селект Баланс", организиран и управляван от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД.

Инвеститорите следва да се запознаят със следната информация по чл.151 от ЗДКИСДПКИ.