www.ccbank.bg

Архив

Архив / Прекратява се борсовата търговия с договорните фондове управлявани от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД

Във връзка с влизане в сила на промените в Част III Правила за допускане до търговия, с решение на Съвета на директорите на БФБ – София по Протокол № 26/ 09.05.2014 г. бе прието, да бъде прекратена регистрацията на всички емисии, допуснати до търговия на Сегмент за колективни инвестиционни схеми. В  тази връзка, считано от 12.05.2014 г., се прекратява регистрацията на договорните фондове, управлявани от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД, а именно ДФ "Селект Регионал", ДФ "Селект Дивидент", ДФ "Селект Баланс" и ДФ "Селект Облигации".