www.ccbank.bg

Архив

Архив /

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 45/10.12.2012 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от УД „Селект Асет Мениджмънт“ EАД заявление за прекратяване на регистрацията на финансови инструменти, допуснати до търговия и на основание чл. 37, ал. 1, т. 2 от част III Правила за допускане до търговия, прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент за колективни инвестиционни схеми на емисията акции, издадена от ИД „Селект Баланс“ АД-София (6KDA), считано от 19.12.2012 год. /сряда/.

Спирането на борсовата търговия с акциите на ИД „Селект Баланс“ е във връзка със стартирането на процедурата за преобразуване на Инвестиционно дружество „Селект Баланс“ в Договорен фонд „Селект Баланс“.