www.ccbank.bg

Архив

Архив /

        ИД „Селект Баланс“ АД е новото наименование на инвестиционно дружество „КД Пеликан“ АД. С решение на акционерите на ИД „КД Пеликан” АД от 26.03.2012 г. са направени промени във фирменото наименование на дружеството и състава на Съвета на директорите. Новите членове на Съвета на директорите са Димитър Мартинов Банов и Силвия Светославова Христова, които заменят съответно Ангел Емилов Ангелов и Жига Хиенг. Промените са вписани по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписваниятана 30.08.2012 г. с Акт за вписване № 20120830172826.