www.ccbank.bg

Актуални

Актуални / "Селект Дивидент" без входна такса до края на 2024 г.

Уведомяваме Ви, че с решение на СД на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД от 29 Ноември 2023 г. е удължен промоционалния период считано от 1 Януари 2024 г. до 31 Декември 2024 г. включително, в който инвеститорите ще могат да закупуват дялове на Фонда без разходи за емитиране, по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.

След изтичането на този период дяловете на ДФ „Селект Дивидент“ се закупуват от инвеститорите по емисионна стойност, равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 1% от нетната стойност на активите на един дял. При инвестирана сума от едно лице в размер над 100 000 лева, емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0,5% от нетната стойност на активите на един дял.

Инвеститорите продават своите дялове на ДФ „Селект Дивидент“ без разходи за  обратно изкупуване, по цена, равна на нетната стойност на активите на Фонда на един дял.

Нетната стойност на активите на един дял се изчислява всеки работен ден.

Допълнително информация за ДФ „Селект Дивидент“, включително безплатно предоставяне на Проспект на фонда и Основен информационен документ на български език могат да бъдат получени на адрес: гр.София, бул. България №58, вх. С, ет. 7, офис № 24, тел.: 02 / 810 26 51 (от 9.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден), както и на официалната интернет страница на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД: www.selectam.bg;

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин, като чрез тях не се придобиват директно базови активи, тъй като те се притежават от ДФ. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди. Подробна информация за рисковете и ползите от закупуването на дялове на Договорен фонд може да откриете в Проспекта и Основния информационен документ на Фонда, достъпни безплатно на български език на www.selectam.bg. Проспектът и Основният информационен документ на всеки договорен фонд са достъпни на български език на www.selectam.bg, като следва да бъдат прегледани преди вземане на окончателно инвестиционно решение.