www.ccbank.bg

Актуални

Актуални / Актуализирани документи на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД

Уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите от 19.11.2021 г., УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД се актуализираха следните документи, които се публикуват на страницата на УД: Общи условия, приложими към договорите за управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/или пари по собствена преценка без специални нареждания от клиента и инвестиционни консултации, влизащи в сила в срок от един месец, считано от 19.11.2021 г.; Политика за избягване на конфликти на интереси и за осигуряване на защита срещу разкриването на вътрешна информация; Политика за разглеждане на жалби, подадени от инвеститорите в управляваните от УД колективни инвестиционни схеми, на клиентите, чиито портфейли УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД управлява без специални нареждания от клиента, на клиентите, които са получатели на инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и от потенциални клиенти; Условия и критерии за категоризация на клиентите, ползващи допълнителни услуги и правото на клиентите да бъдат третирани по друг начин.