www.ccbank.bg

Актуални

Актуални / Актуализирани Проспекти на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове

Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 11.06.2021 г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на Договорен Фонд "Селект Регионал" и Договорен Фонд "Селект Облигации".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалните Проспекти на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Проспекти, съответно за всеки един Фонд.