www.ccbank.bg

Актуални

Актуални / Актуализиран Документ с ключова информация за инвеститорите на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт"ЕАД Договорни фондове

Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 25.05.2021 г. на Комисията за финансов надзор актуализиран Документ с ключова информация за инвеститорите на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалния Документ с ключова информация за инвеститорите на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Проспекти, съответно за всеки един Фонд.