www.ccbank.bg

Преса / Промяна в ръководството на Селект Асет Мениджмънт

В Българска фондова борса-София АД е постъпила следната информация от УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД:

С решение на едноличния собственик на капитала на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД, вписано в ТР на 30.07.2012 год., е направена промяна в СД на Дружеството както следва:
- заличава като член на СД Василка Бекярова;
- вписва като нов член на СД Георги Николов.

08.08.2012

Източник: Money.bg